Riaditeľka:

Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
Tel: +421-55-644-36-39
zsdrabova@zsdrabova.sk

Hospodárka školy

Mária Lechmanová
Tel: +421-55-643-76-01
Fax: +421-55-643-76-01
hospodarka@zsdrabova.sk

Drábova 3
040 23 Košice

Testovanie deviatakovlogo

Internetová žiacka knižka
prihlásenie do e-mailu  

Charakteristika školy:

Základná škola Drábova 3, Košice je plnoorganizovaná škola s ročníkmi 1 - 9. Škola bola otvorená 1. 9. 1984. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice. Škola sa špecializuje na vytváranie tried s rozšíreným vyučovaním matematiky/informatiky a prírodovedných predmetov.

Pedagogický zbor je ustálený, odborne fundovaný so záujmom prácu v modernej škole.

V škole pôsobia koordinátori pre jednotlivé prierezové témy i nadpredmetové zložky a výchovná poradkyňa ako aj školská psychologička. Vedenie školy podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov podľa potreby a podmienok školy a ponúk MPC, dôraz kladie na jazykové a informatické vzdelávanie, komunikáciu a moderné formy vyučovania.

Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý pracuje v štyroch oddeleniach a školská jedáleň, školský športový areál.

Pre rozvoj záujmovej TEV sú pri škole zriadené pohybová príprava žiakov zameraná na vybíjanú, hádzanú, volejbal, basketbal, florbal, dve ŠŠS so zameraním na hádzanú dievčat a karate.

Škola má typický charakter sídliskovej školy, nachádza sa na okraji svojho obvodu. Školský obvod tvoria ulice Drábova, Dénešova, Drocárov park, Stierova, Wurmova, Karlovarská, Povrazová, Za dolným mlynom, Za priekopou, Pod Hrabinou a Nižné Chmelníky.

Profilácia a ciele ZŠ:

Zamerať sa na kvalitu vyučovania s cieľom dosiahnuť plnohodnotný profil absolventa I. a II. stupňa.

Podľa ŠkVP realizovať v tomto školskom roku vyučovanie informatickej výchovy a prírodovedných predmetov, k čomu sú vytvorené výborné podmienky - vysoká odbornosť vo vyučovaní a materiálne zabezpečenie.

Cieľom Školského vzdelávacieho programu je:
 • nahradiť klasický spôsob vyučovania
 • využívať nové trendy vo vyučovaní
 • podporovať tvorivé myslenie žiakov využívať moderné prvky vo vyučovaní
 • umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom využívania najmodernejších foriem a metód práce vo vyučovacom procese podľa potrieb školy
 • spracovať a podporovať realizáciu aktuálnych projektov - Jazykové laboratórium, Otvorená škola pre šport a Podporné projekty Infoveku - Moderná škola
 • podporovať žiakov z málo podnetného prostredia a žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
Ciele výchovy v mimo vyučovania:
 1. poskytnúť žiakom širokú paleta záujmových krúžkov
 2. zintenzívniť a rozvíjať spoluprácu s organizáciami, ktoré participujú pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí - rodičia, materské školy - Dénešova a Za priekopou, neziskové organizácie, CVČ, ŠŠS,
 3. zvýšiť ponuku činnosti v ŠKD - organizovanie letných táborov, aktivity v čase vedľajších prázdnin, spolupráca s PAUZIČKOU a BURATINOM,
 4. pokračovať v propagácii školy na verejnosti, zintenzívnenie náboru žiakov - prvákov úzkou spoluprácou s MŠ a podporovať aktivity s MŠ,
 5. pokračovať s prípravnými kurzami PC pre škôlkárov,
 6. pravidelná aktualizácia a doplnenie web stránky školy (vedenie školy bude motivovať učiteľov na vytvorenie web stránok učiteľov a k používaniu elektronickej žiackej knižky).

Základná škola Drábova 3 je miestom, kde je snaha v plnom rozsahu uplatňovať humanistický a prosociálny prístup k výchove a vzdelávaniu. Základnou filozofiou je otvorenosť a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú si navzájom rovnocennými partnermi. Otváraním tried s rôznym zameraním dáva škola možnosť vyniknúť všetkým žiakom, ktorí sú nadaní v rôznych oblastiach. Na vyučovaní sa vytvára pozitívna atmosféra založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a nabádaní žiakov k vynikajúcim osobným výsledkom.

Základná škola Drábova 3, Košice, janiga@zsdrabova.sk
Valid HTML 4.01 Transitional