Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

POPLATKY

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v CVČ v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice v šiestom diely § 14.  

Príspevok sa uhrádza za mesiace september - december do 15. októbra 2018, za mesiace január - jún do 10. februára 2019 na uvedené číslo účtu.

K úhrade:

  • VŽDY  JE  POTREBNÉ  UVIESŤ  MENO  A  KRÚŽOK  DIEŤAŤA

  • číslo účtu: SK46 5600 0000 0093 0907 5001 (platiť môžete prevodom alebo šekom)

  •  konštantný symbol: 0308

  • variabilný symbol: Každé dieťa ho má uvedené na určení príspevku. PROSÍME, UVÁDZAJTE HO DO SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA alebo DO POZNÁMKY

Vážení rodičia,

záleží nám na tom, aby Vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy aj CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviaže na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, či výtvarnému umeniu a rozvíjať talent detí aj v týchto oblastiach rovnako pod vedením odborníkov.

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, relaxačnú miestnosť a výtvarný ateliér.


Kontakt

Mgr. Júlia Dzurusová

email j.dzurusova@yahoo.com

telefon +421-55-644-36-39