Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

POPLATKY

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v CVČ v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice v šiestom diely § 14.  

Príspevok sa uhrádza za mesiace september - december do októbra, za mesiace január - jún do februára na uvedené číslo účtu.

K úhrade:

  • V POZNÁMKE PRE PRIJÍMATEĽA JE  POTREBNÉ  UVIESŤ  MENO  A  KRÚŽOK  DIEŤAŤA

  • číslo účtu: SK46 5600 0000 0093 0907 5001 

  •  konštantný symbol: 0308

Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605