Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský podporný tím

Koordinátor školského podporného tímu: Mgr. Mária Baltesová

Školský poradca: Mgr. Pavel Vámos

Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Mária Baltesová

Pedagogické asistentky:

Mgr. Katarína Červeňáková

Jana Ficzeriová

Spolupracujúci psychológ: Centrum poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, 040 11 Košice, https://www.cppke.sk/

Mgr. František Forgáč
Mgr. Zlatica Gregová

Obsadenie pracovných miest v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Sociálna pedagogička: Mgr. Natália Bernáthová

Asistenti učiteľa:

Mgr. Viktória Doničová

Bc. Anna Halecká

Ing. Mária Pavelová

Bc. Beáta Rudová

Ing. Renáta Strápková


Dôležité termíny

Do 28.2.2023– Riaditeľ príslušnej SŠ  zverejnení kritériá prijatia na štúdium a termíny  prijímacích  skúšok  na všetky  SŠ   (www.svsmi.sk)

do 4.3.2023 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ/ na všetky odbory a 8 - ročné gymnáziá

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - iba na niektoré odbory.


Užitočné odkazy

www.minedu.sk  - zverejnené štatistické údaje o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce.

Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk ponúka záujemcom o štúdium a ich zákonným zástupcom informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. 

www.siov.sk-  Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania žiakov sú sprístupnené na web stránke v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na SŠ v nasledujúcom školskom roku prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://www.corobim.sk/ - videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ - SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 - nezamestnanosť absolventov SŠ

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ - test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx - sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ - katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php - testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cpppapke.sk/uvod.php - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

http://www.prevenciasikanovania.sk/ -  prevencia a riešenie šikanovania


ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA:

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje vývin talentovaných žiakov a žiakov s výchovnými a vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci s CPPPaP v Zuzkinom parku a na Bocatiovej ulici a rodičmi
 • zabezpečuje psychologické vyšetrenia žiakov
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a školskou psychologičkou rieši výchovné problémy žiakov
 • zabezpečuje poradenstvo v oblasti šikanovania a drogovej prevencie v spolupráci s koordinátorkou drogovej prevencie
 • poskytuje konzultácie pre žiakov s problémami v medziľudských vzťahov
 • zabezpečuje konzultácie so školským psychológom zamerané na voľbu povolania a výberu ďalšieho vzdelávania žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ
 • eviduje záujmy žiakov o štúdium na stredných školách
 • sleduje naplnenosť stredných škôl
 • oboznamuje žiakov so študijnými odbormi stredných škôl
 • informuje žiakov o akciách zameraných na možnosti ďalšieho štúdia
 • zabezpečuje vyplňovanie prihlášok na stredné školy a zabezpečuje ich export
 • zabezpečuje  spoluprácu rodičov, učiteľov a výchovného poradcu pri integrácií žiakov s problémami učenia

ZOZNAM STREDNÝCH ŠKÔL:

GYMNÁZIÁ

Košice, Park mládeže 5
Štátna škola, Košický kraj

https://gpm.edupage.org/

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Košice-Staré Mesto, Nám. L. Novomeského 4
Štátna škola, Košický kraj

http://www.gmrske.sk/

Gymnázium Poštová

Košice-Staré Mesto, Poštová 9
Štátna škola, Košický kraj

https://www.gympos.sk/

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského

Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10
Cirkevná škola, Košický kraj

www.gjak.sk

Gymnázium

Košice-Staré Mesto, Šrobárova 1
Štátna škola, Košický kraj

www.srobarka.sk

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Košice-Staré Mesto, Zbrojničná 3
Cirkevná škola, Košický kraj

https://www.gta.sk


Športové gymnázium

Košice, Trieda SNP 104
Štátna škola, Košický kraj

www.sportgymke.sk

Súkromné bilingválne gymnázium Katkin park

Košice, Katkin park 2
Súkromná škola, Košický kraj

https://www.sgcr.sk

Spojená škola sv. Košických mučeníkov s org.zložkami GYMNÁZIUM sv. Košických mučeníkov a ZŠ s MŠ sv.Košických mučeníkov

Košice-Sídlisko KVP, Čordákova 50
Cirkevná škola, Košický kraj

http://www.gkmke.sk

Súkromná spojená škola HUMAN

Košice-Sídlisko KVP, Starozagorská 8
Súkromná škola, Košický kraj

http://www.schoolhuman.eu

Gymnázium a Osemročné gymnázium

Košice-Západ, Trebišovská 12
Štátna škola, Košický kraj

www.gt12.sk

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Košice-Dargov. hrdinov, Charkovská 1
Cirkevná škola, Košický kraj

https://gymes.edupage.org

Gymnázium

Košice-Juh, Alejová 1
Štátna škola, Košický kraj

http://www.galeje.sk

Súkromné gymnázium

Košice-Nad jazerom, Dneperská 1
Súkromná škola, Košický kraj

http://gymbosak.sk

Gymnázium

Košice-Vyšné Opátske, Opatovská 7
Štátna škola, Košický kraj

https://gymopatke.edupage.org

Súkromné športové gymnázium

Košice-Juh, Užhorodská 39
Súkromná škola, Košický kraj

http://www.ssgke.sk


STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium

Košice, Palackého 14
Súkromná škola, Košický kraj

https://ssosterciumke.edupage.org/

Strená odborná škola Jána Bocatia

Košice, Bocatiova 1
Štátna škola, Košický kraj

http://www.sosbocatiuske.sk/

Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií

Košice-Staré Mesto, Palackého 14
Štátna škola, Košický kraj

https://soszke.edupage.org/

Stredná odborná škola

Košice-Šaca, Učňovská 5
Štátna škola, Košický kraj

https://souhag.edupage.org/

Súkromná stredná odborná škola

Košice, Postupimská 37
Súkromná škola, Košický kraj

http://www.ssoske.sk/

Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice

Košice, Gemerská 1
Štátna škola, Košický kraj

https://gemke.edupage.org/

Stredná odborná škola

Košice, Ostrovského 1
Štátna škola, Košický kraj

http://ostrovskeho.sk/

Stredná odborná škola veterinárna

Košice-Barca, Nám.mladých poľnoho. 2
Štátna škola, Košický kraj

http://www.sosvet.sk/

Súkromná stredná odborná škola PAMIKO

Košice-Juh, Kukučínova 23
Súkromná škola, Košický kraj

http://www.pamikoskola.sk/

Stredná odborná škola technická

Košice-Juh, Kukučínova 23
Štátna škola, Košický kraj

https://soskuke.edupage.org

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Košice-Juh, Kukučínova 23
Štátna škola, Košický kraj

http://sospsvke.edu.sk/

Stredná odborná škola automobilová

Košice-Juh, Moldavská cesta 2
Štátna škola, Košický kraj

https://www.sosake.sk/

Súkromná stredná odborná škola

Košice-Nad jazerom, Bukovecká 17
Súkromná škola, Košický kraj

https://ssosbuke.edupage.org/

 Stredná odborná škola železničná

Košice-Staré Mesto, Palackého 14
Štátna škola, Košický kraj

https://soszke.edupage.org/


STREDNÉ PRIEMYSELNÉ ŠKOLY

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Košice, Lermontovova 1
Štátna škola, Košický kraj

http://www.stavke.sk/

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Košice-Sever, Komenského 44
Štátna škola, Košický kraj

http://www.spseke.sk/

Stredná priemyselná škola

Košice-Staré Mesto, Komenského 2
Štátna škola, Košický kraj

http://www.priemyslovka.sk/

Stredná priemyselná škola dopravná

Košice-Staré Mesto, Hlavná 113
Štátna škola, Košický kraj

https://spsdke.edupage.org/


OBCHODNÉ A HOTELOVÉ AKADÉMIE

Obchodná akadémia

Košice-Sever, Watsonova 61
Štátna škola, Košický kraj

http://www.oake.sk/

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice

Košice, Južná trieda 10
Štátna škola, Košický kraj

https://hotelovake.edupage.org/

Obchodná akadémia

Košice, Polárna 1
Štátna škola, Košický kraj

http://www.polarka.sk/


ZDRAVOTNÍCKE ŠKOLY

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety

Košice-Staré Mesto, Mäsiarska 25
Cirkevná škola, Košický kraj

https://szssvalzbetyke.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola

Košice-Staré Mesto, Moyzesova 17
Štátna škola, Košický kraj

http://www.szske.sk/

Stredná zdravotnícka škola

Košice, Kukučínova 40
Štátna škola, Košický kraj


UMELECKÉ ŠKOLY A KONZERVATÓRIA

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Košice, Jakobyho 15
Štátna škola, Košický kraj

http://www.suvke.sk/

Súkromné konzervatórium

Košice-Staré Mesto, Kmeťova 23
Súkromná škola, Košický kraj

http://www.skke.sk/

Konzervatórium

Košice-Staré Mesto, Timonova 2
Štátna škola, Košický kraj

http://www.konke.sk/

Kozervatórium

Košice, Exnárova 8
Štátna škola, Košický kraj

http://www.konke.sk/

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Košice, Požiarnická 1
Súkromná škola, Košický kraj

https://shdkke.edupage.org

Súkromná stredná umelecká škola filmová

Košice, Petzvalova 2
Súkromná škola, Košický kraj

http://www.filmovaskola.sk/


PEDAGOGICKÉ ŠKOLY

Katolícka stredná pedagogická škola svätého Cyrila a Metoda

Košice-Dargov. hrdinov, Charkovská 1
Cirkevná škola, Košický kraj

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Košice-Dargov. hrdinov, Jegorovovo nám. 5
Súkromná škola, Košický kraj