Základná škola Drábova 3, Košice
 

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

Dobrovoľný členský príspevok ZRPŠ na školský rok 2022/23 zostáva nezmenený vo výške 25.- EUR. Príspevok môžete poukázať bezhotovostným prevodom na účet uvedený nižšie alebo v hotovosti triednej učiteľke. Termín na zaplatenie členského príspevku je najneskôr do konca októbra 2022.

Príspevok sa uhrádza iba raz ročne bez ohľadu na počet detí jednej rodiny, ktoré navštevujú školu.
(2 deti=25.- EUR, 3 deti=25.- EUR atď.)

Ďakujeme.

NÁZOV ÚČTU: Občianske združenie Náš Lampášik

ČÍSLO ÚČTU: SK33 0200 0000 0028 2903 3356

BIC: SUBASKBX

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Priezvisko, trieda, za koho je poplatok zaplatený


2% Dane

Zároveň nám pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces alebo mimovyučovacie aktivity v našej škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie NÁŠ LAMPÁŠIK. Iba 2 % pre nás znamenajú vašu podporu a dôveru v rozvíjaní našich aktivít s Vašimi deťmi.

Využite túto možnosť!

Finančné prostriedky budú použité na:

  •  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  •  skvalitnenie vybavenia školy
  •  mimovyučovacie aktivity

Ďakujeme!


Termíny rodičovských združení pre školský rok 2022/2023

DÁTUM ČAS DRUH RZ
12.9.2022 17:00 prezenčne
15.11.2022 konzultačne
17.1.2023 17:00 prezenčne
TBD