Základná škola Drábova 3, Košice
 

Jedáleň

Oznámenie

Stravná jednotka v ZŠ:

stupeň základ
I. stupeň 1,15€
II.stupeň 1,23€

Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa

Povinnosťou rodiča v prípade ochorenia dieťaťa je do 8,00 hod dieťa odhlásiť.
Odhlásenie dieťaťa z iného dôvodu treba urobiť deň dopredu.

Číslo účtu - platba

PRIMA BANKA
9309076004/5600

IBAN: SK2856000000009309076004

Informácie pre rodičov

Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s §140 a §141 školského zákona a s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri výrobe jedál sa v zariadeniach školského stravovania používajú Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010, ďalej Materiálno-spotrebné normy pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2009.

Škola, školské zariadenie sú povinné podľa §24 odst. 5 písm.b zákona č.355/2007 Z.z. pri podávaní stravy zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných stravujúcich je upravený v prevádzkovom poriadku školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva:

  • pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni
  • pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa žiakov.
  • pri výchove ku spoločenskému správaniu zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov žiakov

MILÍ RODIČIA!

S ohľadom na Národný program prevencie obezity aj v našej školskej jedálni sa snažíme podávať jedlá podľa zdravého životného štýlu, t.j. strava je bohatá na biologické a kalorické hodnoty. Jedálny lístok zostavujeme podľa zásad o správnej výžive. V rámci 5. stravovacích dní v jednosmennom stravovaní jedálny lístok má obsahovať:

  • dve hlavné jedlá z mäsa
  • jedno hlavné jedlo zmiešané-polomäsité
  • 2 dní odľahčovacie, z toho jeden deň hlavné jedlo zeleninové a druhý deň hlavné jedlo múčne.

V školskej jedálni stravujeme 3 skupiny stravníkov:

  • skupina je prvý stupeň 1-4
  • skupina je druhý stupeň 5-9
  • skupina sú dospelí (t.j. zamestnanci školy a školskej jedálni)

Jedálny lístok je na našej internetovej stránke a zároveň je k nahliadnutiu pri vchode do budovy školy.

Na jedálnom lístku pri vchode do budovy školy sú vyznačené čísla noriem podľa ktorých sa normujú jednotlivé jedla a hmotnosť v gramoch pre jednotlivé vekové kategórie.

V školskom roku 2019/2020 naša jedáleň v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2009 a nariadenia vlády č.341/2009 Z.z.o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia využila firmu EMATRADE, ktorá dodávala ovocné šťavy jablkové a jablkovo-mrkvové. Tohto školského roku pokračujeme ďalej s odberom.

Na telefónnom čísle: 055/6437 634 do 8.hod.ráno