Základná škola Drábova 3, Košice
 

Jedáleň

Informácie k štátnej dotácii / tzv. obedy zadarmo /

Podľa § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z.z. sa poskytuje dotácia v sume 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

Vážení rodičia, milí žiaci, od septembra 2019 sa v našej školskej jedálni zaviedol k štátnej dotácii aj čipový systém.

Často kladené otázky:

Kedy má žiak právo na dotáciu („obed zadarmo“)?

Aby mohol mať žiak dotáciu („obed zadarmo“) je potrebné aby:

● bol žiak prítomný na vyučovaní

● si žiak prevzal obed


Kedy žiak nemá nárok na dotáciu („obed zadarmo“)?

v prípade, že nie sú splnené vyššie spomenuté podmienky (otázka 1), dieťa stráca nárok na štátnu dotáciu – čiže obed musí byť uhradený rodičom v plnej výške.

● vtedy, ak rodič v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní v škole zabudol/nestihol odhlásiť stravučiže dieťa nie je na vyučovaní a nemá nárok na obed v jedálni - obed musí byť uhradený rodičom v plnej výške

● ak sa dieťaťu v škole nechce ísť na obed (lebo je napr. dlhý rad alebo ponúkané jedlo v daný deň nechutí) – čiže dieťa je na vyučovaní a neprevzalo si stravu v jedálni - obed musí byť uhradený rodičom v plnej výške


Čo ak si žiak zabudne čip doma, ale je v škole?

Dieťa, ktoré si zabudne čip doma, ale je prítomné na vyučovaní, má nárok na odobratie stravy. Pri odoberaní stravy sa samo zapíše do zošita pri okienku v jedálni a nahlási zabudnutý čip hlavnej kuchárke, týmto nárok na štátnu dotáciu nestráca a obed mu bude vydaný. Čiže obed rodič neuhrádza.


Ako môžem dieťa odhlásiť z obedu?

  • telefonicky na čísle: +421-55-643-76-34 najneskôr do 8.00 hod ráno na príslušný deň

(po 8.00 hod. je odhlásenie neplatné! )

  • cez internet na www.zsdrabova.edupage.org a prideleným heslom do 8.00 hod. ráno na príslušný deň
  • cez mobilnú aplikáciu EduPage v kolónke jedáleň, kliknem na ODHLÁSIŤ
  • mailom: jedalen@zsdrabova.sk
  • osobne nahlásiť vedúcej ŠJ v príslušný deň do 8:00 hod. (môže aj rodič alebo žiak)

Čo ak dieťa stratí čip?

V prípade straty alebo poškodenia čipu je rodič alebo žiak povinný v čo najkratšom čase si zakúpiť nový čipový kľúč v hodnote 2Eur. Strata sa musí nahlásiť pani učiteľke Ing. Eve Ivanovej, ktorá mu nový čip vydá.