Základná škola Drábova 3, Košice
 

Jedáleň

Informácie k štátnej dotácii / tzv. obedy zadarmo /

Podľa § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z.z. sa poskytuje dotácia v sume 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.

Od septembra sa v školskej jedálni k štátnej dotácii zavádza tiež čipový systém.

Z uvedeného vyplýva, že podmienkou na priznanie dotácie je:

  1. Prítomnosť žiaka na vyučovaní
  2. Prevzatie jedla

V prípade, že nie sú splnené tieto dve podmienky, dieťa stráca nárok na štátnu dotáciu a obed musí byť uhradený rodičom v plnej výške.

Z tohto dôvodu ak rodič/žiak neodhlási stravu, stráca nárok na dotáciu.

  • Napr. ak žiak nebude na vyučovaní a z obeda sa neodhlási, obed musí  uhradiť rodič v plnej výške.
  • Rodič v prípade ochorenia dieťaťa zabudne alebo nestihne odhlásiť dieťa a prvý deň príde s obedárom prevziať stravu / dieťa nie je na vyučovaní a prevzalo stravu /, obed musí uhradiť rodič v plnej výške.
  • Dieťa bolo na vyučovaní, ale nechce ísť na obed / lebo je napr. dlhý rad v jedálni, alebo mu v ten deň obed nechutí / čiže dieťa neodoberie stravu, obed musí uhradiť rodič v plnej výške.
  • Žiak si zabudne doma čip, alebo si ho neodčipuje a príde na obed, obed musí uhradiť rodič.

Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je odhlásiť svoje dieťa zo stravy na deň, kedy sa nezúčastní vyučovania alebo neodoberie obed.

Odhlasovanie zo stravy:

  • telefonicky na čísle: +421-55-643-76-34 najneskôr do 8.00 hod ráno na príslušný deň ( po 8.00 hod. je odhlásenie neplatné! )
  • cez internet na www.zsdrabova.edupage.org a prideleným heslom do 8.00 hod. ráno na príslušný deň

/ cez e-mail ŠJ je odhlásenie neplatné a nebude uznané /

Čipový prívesok, žiaci dostali. V prípade straty alebo poškodenia je rodič povinný v čo najkratšom čase si zakúpiť nový čipový kľúč v hodnote 2Eur.