Základná škola Drábova 3, Košice
 

História školy

História školyVznik školy sa datuje k roku 1984, pričom prvé slávnostné otvorenie školy bolo dňa 3. septembra daného roka. ZŠ Drábova 3 otvorila 24 tried pre 740 žiakov a jej riaditeľom sa stal Mgr. Ladislav Mizák. Škola bola veľmi dobre materiálne vybavená a zariadená. Okrem tried pre žiakov ju dopĺňalo aj päť odborných učební a jedna knižnica. V priebehu školského roka sa dokončili dve telocvične. Naša Drábka sa počas svojich rokov rozvíjala a menila rovnako ako sa menili aj jej riaditelia. Nástupcom Mgr. Mizáka sa v roku 1990 stal PhDr. Imrich Ilenin, v školskom roku 1995/1996 nastúpil na jeho miesto Mgr. Rastislav Kišidaj. V roku 2007 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Ľudmila Bričová a v súčasnosti je od roku 2012 riaditeľkou školy Ing. Mgr. Annamária Kmiťová. Tak ako sa počas rokov menilo vedenie školy, menila sa aj samotná škola. Vplyv na tieto zmeny mal samozrejme aj rozvoj sídliska KVP, ktorý priniesol zvýšenie počtu školopovinných detí. So zvýšením žiakov bolo nutné zvyšovať počet pedagógov a vychovávateľov. Dospelo to až k situácii, že Drábka nemala pre svojich žiakov dostatok miesta. Nevyhovujúce podmienky priestorov školy boli najmä v rokoch 1990 až 1993 kedy počet detí presiahol číslo 1300. Situáciu bolo nutné riešiť, a tak sa prijali nové opatrenia medzi ktoré patrili: dvojsmenné vyučovanie, zrušenie knižnice, zrušenie niekoľkých odborných učební a dokonca dve triedy museli dochádzať na ZŠ Kežmarská. Situácia sa však časom zlepšila, čomu samozrejme napomohlo otvorenie ďalších základných škôl na sídlisku KVP.

História školyPokles počtu žiakov priniesol pre školu mnohé pozitívne zmeny. Za najvýraznejšie môžeme pokladať otvorenie nových odborných učební: biológie, zemepisu, hudobnej výchovy a cudzích jazykov. Boli zriadené aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, spolu s predmetom informatika. V roku 1996 sa škola ešte viac zamerala na vyučovanie a rozvoj cudzích jazykov, ktorých hodiny mohli navštevovať žiaci už od tretieho ročníka. V roku 1997 sa niektoré učebne obnovili a prispôsobili novým požiadavkám, išlo najmä o inováciu učebne výpočtovej techniky. V tom istom roku bola znovuotvorená knižnica a rovnako vznikli dve nové športové strediská. Jedno školské športové stredisko slúžilo pre karate a druhé pre hádzanú. V roku 1998 sa škola pripojila k členom národnej siete Škôl podporujúcich zdravie, čo prinieslo zmeny do školských aktivít, jedálne a jedálneho lístka. V roku 2000 sa v škole otvorila, najmä pre najmladších žiakov školy, relaxačná miestnosť. Projekt Infovek napomohol v roku 2002 vytvoriť novú modernú učebňu, ktorá sa napojila na internet spolu s dataprojektorom. V roku 2005 sa učebňa doplnila o ďalšie počítače, pričom v školskom roku 2008/2009 sa škole podarilo zriadiť druhú počítačovú učebňu.

Škola pokračovala v realizovaní projektov aj v rokoch 2003/2004 a 2005/2006. Prostredníctvom nich si vytvorila predpoklady na plnenie úloh Školského vzdelávacieho programu, ktorý sa zameral na informatiku, prírodovedné predmety a zavedenie krúžkovej činnosti. Cieľom bolo nahradiť klasický spôsob vyučovania, podporovať tvorivé myslenie žiakov, zapájať sa do projektov a neustále sa rozvíjať. Škola sa preto aj v školskom roku 2012/2013 zapojila do projektu s názvom Kurz zručnosti metakognitívnych stratégií pre učiteľov školy. V roku 2014 sme spoločne oslávili 30. výročie založenia.

História školyZákladnou filozofiou školy v celej jej histórii je otvorenosť a spolupráca, ľudský prístup k výchove a vzdelávaniu. Súčasťou školy je aj školský klub detí, školská jedáleň a športový areál. ZŠ Drábova 3 zameriava svoju činnosť na žiakov aj mimo vyučovania a preto poskytuje širokú škálu záujmových krúžkov. V týchto krúžkoch sa realizujú učitelia alebo pani vychovávateľky. Škola spolupracuje aj s organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov (MŠ Dénešova, Za priekopou, nezisková organizácia Filia, SCVČ Buratino, Pauzička a i.). Učitelia a vychovávateľky školy takisto participujú na príprave aktivít počas školských prázdnin: letné tábory, aktivity v čase vedľajších prázdnin (šport, kultúra, umenie...). Nemožno vynechať ani každoročné, pravidelné akcie školy: ako školská akademia, karneval, Valentín, Vianočná burza s punčom, Noc v škole, Dni zdravej výživy, Deň otvorených dverí, Imatrikulácia prvákov, školské výlety, školy v prírode, športové akcie a mnohé iné…

Ak si chcete pozrieť viac fotiek z histórie školy, staňte sa našim priateľom na facebooku, kde si môžete pozrieť webkroniku, ktorú tvoríme spolu s bývalými žiakmi.


Galéria úspešných žiakov

Gabriela Briškárová

Kariéra:

 • Ako päťročná  som začala cvičiť taekwondo. Prvú súťaž v športovom zápase som

 • absolvovala ako sedemročná.  To, že sa moja ZŠ Drábova  nachádza v blízkosti

 • telocvične, mi pomáhalo ľahšie zvládať školu aj tréning.

Úspechy:

 • 2016 ako prvá Slovenka získala medailu (bronz) z majstrovstiev sveta juniorov.

 • 2017 získala ocenenie Športová osobnosť mesta Košice v kategórii Nádej.

 • 2017 získala zlatú medailu na medzinárodnom turnaji „President cup“ v USA (Las Vegas).

Sny:  

 • zisk medaily z Majstrovstiev Európy a sveta a kvalifikácia na Olympijské hry 2020 v Tokiu.

Odkaz dnešným žiakom:

 • Verím, že každý žiak ZŠ Drábova môže vytrvalosťou a pevnou vôľou dosiahnuť svoj vysnívaný cieľ. Júlia Gergeľová

Roky štúdia: Spomienky na základnú školu: Obdobie strávene na základnej škole je pre každého žiaka tou najdôležitejšou etapou pre jeho rast v  bystrého, sebavedomého a úctivého dospeláka. Zatiaľ čo prvotná zodpovednosť školy voči žiakovi je akademická, ani z ďaleka to nekončí len pri nej. Tak to bolo aj v prípade ZŠ Drábova. V mojich spomienkach bude táto škola vždy o jedinečnom prístupe skvelých učiteľov a ich starostlivosti o náš vývoj, nie len po vzdelanostnej stránke, no i tej osobnostnej. 

 Kariéra: Vysoká Škola Komenského - Mgr v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: Anglický jazyk a kultúra a Taliansky jazyk a kultúra 

Dell Bratislava, IBM Bratislava, Sun Education 

Súkromná škola angličtiny, Peking, Čína

Dell Panama City, Panama: Projektová koordinátorka programu "English Improvement" a inštruktorka angličtiny pre zamestnancov. 

Oxford International School: Učiteľka informačnej technológie

Práve teraz pôsobí v  The Oxford School, Panama City, Panama ako učiteľka angličtiny a administrátorka webovej stránky The Oxford School 

 Odkaz dnešným žiakom: Vedomosť a kreativita budú tvojimi dverami do sveta.


Michal Weiszer

Spomienky na základnú školu: Na ZŠ Drábova som nastúpil ako prvák v roku 1992. Našu triedu učila pani učiteľka Gordiaková  Na druhom stupni som navštevoval triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky. Verím, že to položilo základy mojej kariéry a ovplyvnilo moje ďalšie smerovanie v pozitívnom zmysle.

Kariéra:

 • Technická Univerzita v Košiciach

 • Od skončenia doktorandského štúdia sa venujem výskumu v oblasti leteckej dopravy

 • University of Lincoln, Veľká Británia -  výskumný pracovník

Práve teraz pôsobí na: Queen Mary University of London, Veľká Británia.

Odkaz dnešným žiakom: Z mojej skúsenosti môžem potvrdiť, že vedomosti získané počas základnej školy ovplyvňujú kariéru po cely život. Týmto ďakujem ZŠ Drábova, učiteľskému kolektívu a prajem mnoho úspešných žiakov.


Norbert Dolinský
Aktívny na ZŠ Drábova:
1986-1993

Spomienka: Veľmi rád spomínam najmä na prvý a druhý ročník pod vedením pani učiteľky Anny Belkovej a na celý druhý stupeň pod vedením pani učiteľky Ľubice Pindrochovej. Vždy mali veľké srdce, pochopenie pre nás školákov a všetko vedeli pútavo vysvetliť. Najviac ma teší, že s oboma dámami som v spojení až dodnes.

Kariéra: Moderovať som začal popri štúdiu na VŠ. Dlhé roky som pracoval v Rádiu Expres, v súčasnosti sa venujem politickej publicistike v Televízii TA3, už niekoľko rokov moderujem spravodajstvo a politické diskusie.

Odkaz dnešným žiakom:  "Všetko veľké sa rodí z malých začiatkov". Ak máte svoj sen, v prvom rade je potrebné si veriť, ale zároveň na sebe tvrdo pracovať. A každý, hoc aj menší čiastkový úspech vás posunie vpred! :)


Paulína Vargová

Kariéra: štúdium na  španielskom bilingvalnom gymnáziu v Košiciach

Práve teraz: Študentka piateho ročníka na Fakulte medicíny na Universidad de Santiago de Compostela v Španielsku.

Sny:  Španielčina mi prirástla k srdcu aj Španieli. V Španielsku som našla lepšiu úroveň vzdelania, väčší rozhľad, lepšie podmienky na prácu. Chcela by som dokončiť štúdium tu, v Španielsku, a špecializovať sa v Madride alebo vo Valencii. A v ideálnom prípade by som sa tu už usadila natrvalo. 

Odkaz dnešným žiakom: Ak chcete niečo dosiahnuť, potrebujete mať jasný cieľ, ktorý stojí za to, túžbu neustále sa vzdelávať, odvahu robiť chyby a napredovať napriek úskaliam. Ako povedal Comte de Buffon: "Čakaj, vytrvaj, vydrž. Trpezlivosť je génius."  Igor Kočiš

Spomienky na ZŠ Drábova: Spomienky na ZŠ Drábova mám len dobré, veľmi dobrí učitelia, bola to moja tretia ZŠ, ktorú som navštevoval.

Športová kariéra:  Začínal som v AŠK Dukla Trenčín, v súčasnosti pôsobím vo VŠC (Vojenské športové centrum ) Dukla Banská Bystrica. Tréner : MVDr. Milan Čížek

Naj tituly: 6-násobny majster sveta v kulturistike 

                3-násobny majster Európy

                víťaz Svetových hier


Odkaz dnešným žiakom: Dnešným žiakom by som odkázal, že za každým úspechom, nielen v športe,  je rodina a aj škola.