Základná škola Drábova 3, Košice
 

Čo robíme s deťmi a pre deti dnes?

Základná škola Drábova 3 sa nachádza v mestskej časti Košice – KVP. Jej vznik sa datuje k roku 1984. Škola sa vo svojich počiatkoch zameriavala predovšetkým na prácu so žiakmi v oblasti vyučovania prírodovedných predmetov a od polovice deväťdesiatych rokov patrila k jednej z prvých škôl s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky. Keďže bola jedinou základnou školou na sídlisku, počet žiakov rýchlo stúpol na 1300. Situáciu bolo nutné čo najskôr vyriešiť, a preto boli prijaté nové kapacitné opatrenia. Týmto riešeniam však úplne napomohlo až otvorenie ďalších základných škôl na sídlisku. Pokles počtu žiakov priniesol pozitívne zmeny – otvorenie nových odborných učební, znovuotvorenie školskej knižnice či herne pre školský klub detí.

Základnú školu Drábova 3 v súčasnosti navštevuje viac ako 440 žiakov. Počas svojej histórie sa vyprofilovala na školu, ktorá sa intenzívne venuje žiakom so záujmom o šport, čomu bol v posledných rokoch prispôsobený nie len priestor (komplexná rekonštrukcia telocviční, vybudovanie ľadovej plochy), ale aj Školský vzdelávací program. V edukačnom procese sú využívané inovačné metódy a formy vyučovania, ako aj vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Prepojenie školy so životom je realizované aj v rámci  projektov Škola podporujúca zdravie, Zelená škola, Škola inkluzionistov, Modernejšia škola, Šampióni školskej participácie, či rôznych podporných projektov pre šport. od svojho vzniku zameriavala svoj vzdelávací program predovšetkým na vyučovanie prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, čomu zodpovedalo aj dobré materiálne vybavenie odborných učební. V priebehu prvých rokov jej vzniku boli dokončené aj dve telocvične a zariadenie školského stravovania nachádzajúce sa priamo v budove školy. Vplyv na tieto zmeny mal samozrejme aj rozvoj sídliska KVP, ktorý priniesol zvýšenie počtu školopovinných detí. S množstvom žiakov bolo nutné systematicky navýšiť aj počet zamestnancov školy a dve triedy museli dochádzať na vyučovanie na inú základnú školu mimo sídliska. Nedostatok miesta bol vyriešený dvojfázovým vyučovaním, odborné učebne či školská knižnica boli zrušené a prerobené na klasické triedy.

Pozitívny prerod a rozvoj školy priniesol neskorší pokles počtu žiakov. Za tie najvýraznejšie zmeny je možné považovať otvorenie úplne nových odborných učební biológie, geografie, hudobnej výchovy či výpočtovej techniky. V roku 1996 sa škola začala zameriavať aj na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský), ktorých hodiny mohli žiaci navštevovať už od tretieho ročníka. V tom istom roku vznikli aj dve nové športové strediská – zamerané na karate a hádzanú. V nasledujúcom období sa škola pripojila k členom národnej siete Škôl podporujúcich zdravie, čo prinieslo zmenu nielen jedálneho lístka, ale aj samotného zariadenia školského stravovania. Po roku 2000 sa v budove otvorila relaxačná miestnosť, vytvorila sa moderná informatická učebňa vybavená internetom, doplnila sa nová výpočtová technika a neskôr bola zriadená aj druhá odborná učebňa informatiky.

Všetky vyššie spomínané informácie spojené s nástupom nového vedenia (2012) mali veľký vplyv na dnešné fungovanie a smerovanie školy. Tá v posledných rokoch začala stavať nielen na svojej histórii, ale otvorila aj úplne nové možnosti naplnenia výchovno-vzdelávacej činnosti.

V súčasnosti môžeme medzi najdôležitejšie kľúčové body rozvoja zaradiť aktívnu spoluprácu s materskými školami Dénešova, Za priekopou, športovou MŠ Sršníky, medzinárodnou MŠ Spash International a SCVČ Buratino (ktoré sídlia priamo v ZŠ Drábova 3), či rozvoj vlastného Centra voľného času Drabkáčik, ktoré v rovnováhe ponúka športové aj umelecké krúžky. V športovej činnosti je potrebné vyzdvihnúť aj spolupráce s hokejovým klubom HK Sršne či basketbalovým klubom Young Angels Academy.

V materiálno-technickej oblasti škola disponuje modernou učebňou informatiky, multimediálnou učebňou na vyučovanie prírodovedných predmetov, odbornými učebňami na vyučovanie biológie, chémie, hudobnej výchovy, odbornou učebňou na vyučovanie cudzích jazykov,  jazykovým laboratóriom. V rámci voľného času sú využívané oddychové kútiky, Centrálna oddychová zóna, senzorická miestnosť či terapeutická učebňa. Predmet Technika sa vyučuje v kvalitne zariadenej a vybavenej školskej dielni. Tým je umožnená aj odborná príprava žiakov v súlade s potrebami súčasnej doby. Telesná výchova a Športová príprava sú realizované v dvoch komplexne zrekonštruovaných telocvičniach (2021), na multifunkčnom ihrisku, plne vybavenom hokejbalovom ihrisku a využívaná je aj krytá ľadová plocha nachádzajúca sa priamo v areáli školy.

Významnou a jedinečnou súčasťou školy sa v rokoch 2015 až 2020 stal projekt žiackej školskej rady - Čaviarnička Drabka, ktorý počas piatich rokov samostatného fungovania priniesol škole nielen zdroj vlastných financií, ale zároveň ponúkol možnosť participácie žiakov, rodičov, učiteľov, ale aj starých rodičov či mestských poslancov. Za svoj prínos a myšlienku získal tento projekt na Veľtrhu vzdelávania ProEduco prvé miesto v kategórii základných škôl.Projekty pre naše zlepšovanie

Napredovanie Drabky a reflektovanie na aktuálne potreby žiakov je pre nás veľmi dôležité. Z tohto dôvodu v školskom roku 2018/2019 začal na našej škole fungovať inkluzívny tím. Koordinátorka pre inkluzívne vzdelávanie s plnou podporou vedenia školy pravidelne vypracováva žiadosti v grantových výzvach, ktoré sú v prípade úspešnosti v inkluzívnom smerovaní našej školy skvelým prostriedkom pre zrealizovanie akčného inkluzívneho plánu s cieľom naplnenia potrieb každého žiaka. Veď posúďte samy!

Názov projektu: Naša inkluzívna škola

Názov projektu: Modernejšia škola

Názov projektu: Senzorický chodník v Drábke

Názov projektu: Výnimočné doučko v Drábke

Názov projektu: Čítame radi

Názov projektu: Športujem rád a bezpečne (víkend v pohybe)

Názov projektu: Škola inkluzionistov

Názov projektu: Komunitná študovňa v Drábke

Obrázky zo života školy

čo nás čaká