Základná škola Drábova 3, Košice
 

Čo robíme s deťmi a pre deti dnes?

ZŠ Drábova 3Základná škola Drábova 3 je plnoorganizovaná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 

Naším cieľom vždy bolo zamerať sa na kvalitu vyučovania s cieľom dosiahnuť plnohodnotný profil absolventa primárneho aj sekundárneho vzdelávania.

Podľa ŠkVP realizovať vyučovanie informatickej výchovy a prírodovedných predmetov, k čomu sú vytvorené výborné podmienky - vysoká odbornosť vo vyučovaní a materiálne zabezpečenie.

Poskytnúť možnosť výberu z troch cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský jazyk.

Dať žiakom širokú paletu záujmových krúžkov v spolupráci s SCVČ Buratino a Pauzička.

Naďalej spolupracovať s MČ KVP, MŠ Dénešova a Za priekopou a s organizáciami, ktoré participujú pri výchove a vzdelaní mladých ľudí

Snažíme sa o to, aby sme stále viac zlepšovali kvalitu vyučovania.

Naši učitelia sa dovzdelávajú v rôznych smeroch, aby žiakom poskytli čo najkvalitnejšie vedomosti.

Moderne zariaďujeme, rekonštruujeme a tematicky prispôsobujeme naše učebne, aby sa v nich žiaci aj učitelia cítili pohodlne.

Chceme byť modernou školou.

Spoločne sa snažíme dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nás prioritou

Učíme sa, pomáhame, budujeme, spolupracujeme, prispôsobujeme, odmeňujeme, športujeme, chválime a pracujeme...

Nesnažíme sa byť iba dobrou školou, ale aj rodinou!


Projekty pre naše zlepšovanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.

Názov Operačného programu:
Operačný program Vzdelávanie
Trvanie projektu:
06/2012 – 07/2014
Strategický cieľ projektu:
Modernizácia vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód a foriem vzdelávania
Špecifické ciele:
1. Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania
2. Rozvoj zručností pedagogických zamestnancov
Hlavné aktivity projektu:
Zavedenie nových foriem a metód vzdelávania
Zvyšovanie zručností pedagogických zamestnancov

Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)

Cieľ:
Skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy.
Špecializuje sa na:
profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami.
Projekt AMV sa zameria na 4 hlavné oblasti výchovy:
Etická výchova,
Zdravotná výchova,
Dopravná výchova,
Mediálna výchova.

Obrázky zo života školy

O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás
O nás

čo nás čaká