Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Základná škola, Drábova 3,  Košice

oznamuje rodičom , že  

                                                             ZÁPIS

                                                                            žiakov do 1. ročníka

pre školský rok 2020/2021  sa uskutoční  v priestoroch školy v dňoch:

 piatok 3.  apríla 2020  od  14:00 do  18:00 hod

                             sobota  4. apríla 2020 od 8:00 do 12:00 hod                              

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje :

      a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

      b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón  a  zamestnávateľa zákonných zástupcov,

      c) doklad o zdravotnom stave dieťaťa (ak je to potrebné).

 So sebou si treba priniesť :

      a) rodný list dieťaťa (originál),

      b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov

Pre školský rok 2020/2021 je zápis žiakov spustený: otvárame Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka (Elektronická prihláška), ktorý po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. 

Link na Protokol o zápise do 1.ročníka je na webovej stránke: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Nie je potrebné tlačiva vypĺňať. Tlačivá si môže zákonný zástupca vyplniť priamo pri zápise. Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinný predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí.

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia !

 V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť na našom webe tlačivo Splnomocnenie zákonneho zástupcu“, ktoré už vyplnené prinesie na zápis.

Zapísať je potrebné aj deti, ktorým bol v školskom roku 2019/2020 udelený odklad školskej dochádzky.

Zapísať je potrebné aj dieťa, u ktorého je predpoklad, že mu bude udelený odklad školskej dochádzky. 

Základné dokumenty spojené so zápisom:

(15.38 kb)

Zoznam noviniek