Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

PONUKA KRUZKOV 2020/2021

Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby Vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy aj CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, či výtvarnému umeniu a rozvíjať talent detí aj v týchto oblastiach rovnako pod vedením odborníkov.

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, relaxačnú miestnosť či výtvarný ateliér.

Aj v školskom roku 2020/2021 sme pre vás prichystali širokú ponuku krúžkov:

NÁZOV KRÚŽKU

DEŇ

ČAS

MIESTO

POZNÁMKA

Basketbal 1

pondelok

streda

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

telocvične

Basketbal 2

pondelok

streda

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

telocvične

Biblický krúžok

pondelok

15:00 – 17:00

6.B

Bilaterálna integrácia a senzorické hry

utorok

štvrtok

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

Relaxačná miestnosť

pre žiakov 1. – 4. ročníka

Viac info o krúžku nájdete nižšie.

Florbal 1

utorok

14:00 – 16:00

veľká telocvičňa

pre žiakov 1. – 4. ročníka

Florbal 2

utorok

14:00 – 16:00

malá telocvičňa

pre žiakov 5. – 9. ročníka

Hokej HP2

pondelok

16:00 – 17:00

veľká telocvičňa

Hokej HP3

streda

17:00 – 18:00

malá telocvičňa

Hokej HP4

pondelok

17:00 – 18:00

veľká telocvičňa

Hokej HT5

streda

14:00 – 16:00

veľká telocvičňa

Hokej HT 6-9

streda

16:00 – 17:00

malá telocvičňa

Kamarátka flautička

utorok

14:00 – 16:00

1.B

Karate

pondelok

streda

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

malá

telocvičňa

Nemčina hrou

piatok

14:00 – 16:00

5.A

Pohybové hry

štvrtok

14:00 – 16:00

malá telocvičňa

len pre dievčatá

Rock ´n´ Roll

štvrtok

16:00 – 18:00

Relaxačná miestnosť

Rozprávkovo

utorok

14:00 – 16:00

3.C

pre žiakov od 3. ročníka

Viac info o krúžku nájdete nižšie.

Sfumato – splývavé čítanie

pondelok

streda

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

5.C

pre žiakov 1. a 2. ročníka

Viac info o krúžku nájdete nižšie.

Športové hry

štvrtok

14:00 – 16:00

veľká telocvičňa

len pre chlapcov

Výtvarný ateliér I.

štvrtok

14:00 – 16:00

ateliér

pre žiakov 1. – 4. ročníka (max. počet 12)

Výtvarný ateliér II.

pondelok

15:00 – 17:00

ateliér

pre žiakov 5. – 9. ročníka (max. počet 12)


Bilaterálna  integrácia a senzorické hry - Program bilaterálnej integrácie je pohybový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Využíva súbor prirodzených pohybov človeka, ktoré by za bežných okolností mali byť zautomatizované. Keď sedíme v lavici a počúvame výklad učiteľa, často si pritom musíme robiť poznámky. Popritom rozmýšľame nad tým, čo počujeme, sme nútení vytesniť všetky rušivé a nežiaduce vplyvy okolia. Musíme si pamätať čo predchádzalo tomu, čo bolo povedané pred chvíľou a dať si to do súvislosti s tým, čo ešte len povedané bude. A zároveň s tým obvykle vykonávame zautomatizované pohyby rukou (napr. pri písaní), očami (napr. pri čítaní), alebo celým telom (napr. pri športe, alebo naopak v úplnom motorickom pokoji). Pravdou je, že mnohé deti, ale aj dospelí nemajú dostatočné zručnosti na to, aby čo najefektívnejšie dokázali prepájať kogníciu (myslenie) s motorikou (pohyb). Buď sa im nedarí v jednej, alebo v druhej. Akoby jedna oblasť bola na úkor druhej. A toto je práve to, čo sa prostredníctvom tohto skvelého programu pokúšame zmeniť. Všetky cviky programu BI v sebe zahŕňajú viacero zložiek, od pohybu samostatných končatín, cez tzv. homolaterálne pohyby, ku krížovým a následne ďalej do priestoru v rámci všetkých troch telesných rovín a prepájania obidvoch hemisfér súčasne. Od pomerne jednoduchých zostáv, sa dokážeme dostať k nesmierne komplexným a zložitým kombináciám, ktoré vyžadujú schopnosť dobrej koncentrácie, pamäte, rovnováhy, či integrácie viacerých zmyslových systémov. Je potrebné vedieť zosúladiť myseľ s telom, aby fungovali ako jeden dobre namazaný stroj bez toho, aby to niekde škrípalo.

  • Program BI je obvykle pre deti zábavný, deti tieto cviky cvičia rady, pretože nie sú nudné, neustále môžeme v rámci programu cviky obmieňať a zvyšovať náročnosť, aby dieťa zbytočne nestagnovalo.
  • Program BI je vynikajúcim prostriedkom, pomocou ktorého podporujeme senzorickú integráciu, pričom ju prepájame s motorikou a aj kogníciou zároveň.

V dôsledku používania programu Bilaterálnej integrácie sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti sú schopné vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti.


Pre všetky deti, ktoré milujú rozprávky je určený krúžok Rozprávkovo, na ktorom sa naučia, ako sa v rozpávke hrá, drmatizuje, číta, kreslí, maľuje, lepí či šije...

Sfumato = splývavé čítanie - Najdôležitejšou charakteristikou splývavého čítania je, že ide o čítanie s porozumením. Ide o metodiku čítania SFUMATO, ktorá je založená na hlasnom prejave. Dieťa prechádza hlasovým výcvikom, najskôr v spoločnom - hromadnom čítaní, pri ktorom dieťa naberie dostatočnú odvahu, jasnosť a zrozumiteľnosť v čítaní. Plynulé čítanie je založené na viazanom napájaní hlásky na hlásku. Využívajú sa pri tom zmyslové orgány, ktoré nadväzujú na seba v určenom poradí: zrak – hlas – sluch. Dieťa porozumie čítanému textu. Metóda sa používa aj pri náprave čítania a deti dosahujú veľmi dobré výsledky aj vo vyššom veku. Metodika je cesta k dobrému čítaniu. Vo veľkej miere rieši školské zlyhávanie v čítaní. Súhrou jednotlivých funkcií získame komplexnú čítaciu schopnosť. Pri procese učenia sú zapojené jednotlivé orgány, ktoré na seba nadväzujú v presnej postupnosti ZRAK – HLAS – SLUCH. Je to súhra zraku, sluchu a aj hlasu (centrálna nervová sústava - ďalej len CNS), pri ktorej dochádza k vedomému spracovaniu, k vytvoreniu bezchybného, pravidelného stereotypu. Pri čítaní sa pracuje na systéme od jednoduchého k zložitejšiemu na základe jednoznačnosti predkladaného nielen z hľadiska zraku a sluchu, ale aj z hľadiska hlasového aparátu. Tomu je dôležité venovať tiež veľkú pozornosť. Spomínané hlasné hromadné čítanie. Veľký dôraz pri výučbe čítania sa kladie na správne tvorenie hlások s dlhou expozíciou a správnou intonáciou. Vo veľkej miere deti na zapamätanie realizujú rôzne práce či už individuálne alebo po skupinách. Využíva sa napríklad zanechávanie stopy v piesku, modelovanie z hliny, z plastelíny, pracujú s handrovými písmenkami, skladajú rozstrihané písmenká, dokresľujú veľké písmená, obťahujú, vyfarbujú... Docieli sa tým, že deti už vizuálne a aj hmatom písmenká poznajú. O to ľahšie sa im potom píšu, nakoľko už s nimi majú určitú skúsenosť.


Viac info:

PaedDr. Ján Gáll

email jan.gall@gmail.com

telefon 0905364702

Zoznam noviniek