Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

KONZULTÁCIE POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

Školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať nasledovným spôsobom:

Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:

 • pondelok od 13,00 h do 14,00 h                               
 • utorok od 13,00 h do 14,00 h
 • streda od 14,00 h do 15,00 h
 • štvrtok od 7,30 h do 8,30 h                              
 • piatok od 7,30 h do 8,30 h

Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:

 • pondelok od 12,00 h do 13,00 h
 • utorok od 12,00 h do 13,00 h
 • streda od 13,00 h do 14,00 h
 • štvrtok od 8,30 h do 9,30 h
 • piatok od 8,30 h do 9,30 h

Konzultačné hodiny PRE UČITEĽOV:                 

 • pondelok - piatok od 11,00 h do 12,00 h alebo telefonicky na čísle 0948 072 158

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom účinne pomohlo, ľahšie učilo,  dobre sa v škole cítili,  zažívali úspech v kolektíve žiakov,  prežívali radosť zo školskej  práce, a tak z nich mohli vyrásť zdravé a harmonické osobnosti. “

Školská špeciálna pedagogička realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov z rizikových skupín, ktorým poskytuje odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť.

Pravidelne realizuje reedukácie zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii IVVP pre individuálne začlenených žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi. Aktívne spolupracuje so školskou psychologičkou, výchovnou poradkyňou a pedagogickými asistentkami. Spoločne s nimi participuje na zefektívňovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP v územnom pôsobení základnej školy. Vedenie školy, učitelia, výchovná poradkyňa, školská špeciálna pedagogička, školská psychologička a pedagogické asistentky tvoria rovnocenný tím odborníkov v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP.

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

Práca so žiakmi
Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 – 2 vyučovacích hodín týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.
Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy. Dodržiavame  zásady špeciálno-pedagogickej intervencie.
Dôležitú úlohu špeciálno-pedagogickej intervencie tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Práca s rodičmi
Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa aktuálnej potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa ako aj  pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Práca s učiteľmi a výchovným poradcom
Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi pravidelne konzultuje  problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a odporúča im vhodné metódy na prácu s konkrétnym žiakom . Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka). Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP.
Spolupráca školského špeciálneho pedagóga s výchovným poradcom sa zameriava najmä na realizáciu akýchkoľvek celoštátnych testovaní  so zameraním na osobitosti žiakov so ŠVVP (Monitor9, Testovanie5, Komparo, PISA a pod.) a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy. Výchovný poradca pred podávaním prihlášok konzultuje výber strednej školy žiaka so ŠVVP so školským špeciálny pedagógom, školským psychológom. Školský špeciálny pedagóg na požiadanie výchovného poradcu, môže k prihláške integrovaného žiaka na SŠ priložiť správu, v ktorej uvedie špecifiká diagnózy žiaka a potrebné špeciálnopedagogické potreby. Taktiež spolupracujú na realizácii dlhodobého kariérového poradenstva u týchto žiakov. Spolupráca sa premieta aj do oblasti riešenia problémov v správaní (ak sa vyskytnú u žiakov so ŠVVP). Vzájomne hľadajú riešenia a spôsoby nápravy patologického správania žiaka. Taktiež do oblasti metodickej a osvetovej činnosti.

Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb
Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a akceptovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP, CŠPP. Školský špeciálny pedagóg  je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje odporúčanie poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi..

Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga:
Učebne: sú priestranné a svetlé miestnosti nerušené vonkajšími vplyvmi
Špeciálno-pedagogická učebňa je vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.

Pomôcky:

 • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá)
 • rozvíjanie motoriky – navliekanie korálikov na šnúrky, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku
 • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, laminátované plagáty s gramatickými pravidlami, voľne dostupné programy na PC realizované na notebooku aj PC, 
 • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.

Frekvencia cvičení:
Takmer každý začlenený žiak sa k špeciálnemu pedagógovi dostane približne 1-krát za dva týždne alebo podľa potreby aj častejšie. Žiakom 7. až 9. ročníka s vývinovými poruchami učenia pomáha už len cielené doučovanie, pretože u detí po dosiahnutí 13. roku reedukačné cvičenia nenavodia požadované pozitívne zmeny, nakoľko je proces vnímania ukončený.

K  žiakom 1. ročníkov chodieva školský špeciálny pedagóg 1-krát za 2 týždne priamo na vyučovaciu hodinu.

Podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede).

Podľa potreby a dohody s vyučujúcimi pracuje aj so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami (ktorí neboli začlenení), sú to žiaci 1. až  4. ročníkov (frekvencia cvičení 2-krát za 1 týždeň), dôvodom bol fakt, aby žiaci z kategórie žiaka so ŠVVP v dôsledku možného zhoršovania ich stavu nepostúpili do kategórie začlenený žiak.

Náplň špeciálno-pedagogických cvičení:

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti a aktivity:

 • rozvoj špecifických funkcií,
 • zdokonaľovanie pamäti (akusticko-verbálna a zraková, pracovná pamäť) a poznávacích procesov,
 • spresňovanie vnímania, poznávania, diferenciačných schopností,
 • rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie, nácvik pravo-ľavej orientácie

               (telesná schéma, rovinná a časová orientácia), serialita (nácvik sekvencií, postupnosti), intermodalita             

               (audiovizuálny vzťah),

 • rozvoj číselných predstáv,
 • práca s matematickými operáciami a zisťovanie vzťahov medzi nimi,
 • algoritmus riešenia slovných úloh,
 • orientácia v rovine, v priestore a čase.

Žiaci s autizmom

 • zvládanie stresových situácií,
 • pochopenie slovných a písomných inštrukcií,
 • socializácia žiaka do prostredia kmeňovej triedy,
 • potreba krátkodobých cieľov (splnenie úlohy),
 • motorické čítanie,
 • tréning jemnej motoriky,
 • rozvoj slovnej zásoby a učebných spôsobilostí.

Zoznam noviniek