Základná škola Drábova 3, Košice
 

Predmetové komisie

PREDMETOVÁ KOMISIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

VEDÚCA PK: Mgr. Petra Faith Tobiášová

ČLENOVIA PK: Mgr. Martina Janovová, Mgr. Slávka Rešová, Mgr. Mária Šafaříková, Mgr. Petra Faith Tobiášová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022:

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Sprievodcu školským rokom 2021/2022 MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022, Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

Rozdelenie učiteľov do tried - SJL

V.A: Mgr. Martina Janovová

V.B: Mgr. Petra Faith Tobiášová

V.C: Mgr. Martina Janovová

VI.A: Mgr. Martina Janovová

VI.B: Mgr. Slávka Rešová

VI.C. Mgr. Slávka Rešová

VII.A: Mgr. Mária Šafaříková

VII.B: Mgr. Petra Faith Tóbiášová

VIII.A: Mgr. Martin Janovová

VIII.B: Mgr. Mária Šafaříková

IX.A: Mgr. Mária Šafaříková

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

Čitateľská gramotnosť (Česko-slovenský projekt)

Divadelné predstavenie v ŠD v Košiciach

Hviezdoslavov Kubín

Komparo

Literárne Košice J. Štiavnického

Literárny kvíz

Mediálne vzdelávanie

Olympiáda zo slovenského jazyka a z literatúry

Predstavenie v Bábkovom divadle v Košiciach

Šaliansky Maťko

Školský časopis Lampáš

Testovanie T5

Testovanie T9

Vianočný koncert v Dome umenia v Košiciach

Vítame prvákov

Vlastná literárna tvorba


PREDMETOVÁ KOMISIA  CUDZÍCH JAZYKOV I.

VEDÚCA PK: PaedDr. Jana Prokopová

ČLENOVIA PK: PaedDr. Gabriela Knapová, Mgr. Viola Burianková, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. Ľudmila Straková, Mgr. Jana Nováková

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022

Úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy:

Zavádzanie prvkov CLIL do výuky v MAT v 2. – 4. ročníku. Divadelné predstavenie v ANJ pre žiakov 3. – 4. ročníkov. 

Úlohy vyplývajúce z práce PK:

Deň plyšového medveďa (20. 9. 2021)

Apple day

Dinner time – 4. ročník

Healthy food – 2. ročník

In the restaurant – 3. ročník

December: Vianočné zvyky a tradície

Február: Valentínky - pozdravy

Apríl: Veľkonočné zvyky a tradície

Máj: Deň matiek - pozdravy

Používané učebnice:

1. ročník – First friends 1  - 2.edícia 

2. ročník – First friends 2 - 2.edícia 

3. ročník – Family and Friends 1 - 2.edícia 

4. ročník – Family and Friends 2 - 2.edícia

Stránky k učebniciam:

vhodné na napočúvanie a precvičenie príbehov, piesní 

 1. ročník:

https://elt.oup.com/student/firstfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

 1. ročník:

https://elt.oup.com/student/firstfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

 1. ročník:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww-family-and-friends-students-site&cc=sk&selLanguage=sk

 1. ročník:

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww-family-and-friends-students-site&cc=sk&selLanguage=sk


PREDMETOVÁ KOMISIA  CUDZÍCH JAZYKOV II.

VEDÚCA PK: Mgr. Jana Nováková

ČLENOVIA PK: Ing. Katarína Vilimová, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. V. Kralik, PaedDr. J. Prokopová, Mgr. S. Štefančíková, Mgr. Ingrid Demková, Ing. Mgr. Marta Tóthová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022

Napĺňať ciele štátneho a školského vzdelávacieho programu v oblasti CJ vychádzajúceho zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a Európskeho jazykového portfólia. Pri vyučovaní cudzieho jazyka aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a využívať inovatívne metódy a formy výučby s ohľadím na rôzne štýly učenia sa žiakov. Klásť dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií a efektúvnu komunikáciu. 

Využívať digitálne technológie (vzdelávacie platformy), ktoré umožňujú používať inovatívne a motivujúce výučbové metódy na zvýšenie kvality vzdelávania. Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné súťaže).

Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

1. Rozvíjať schopnosti žiakov komunikovať v CJ, zdokonaľovať prácu žiakov s informáciami a ich schopnosť argumentovať, na hodinách CJ využívať prezentačné formy výstupov, na neformálne vzdelávanie využívať formu verejných výstupov v ANJ, NEJ, RUJ. 

2. Zapojiť sa do jazykový súťaží a aktivít:

Deň jazykov pre ročníky 5.-9.

Ruské slovo

Ruský film v škole

Európsky deň jazykov - tvorivé aktivity

3. Zorganizovať školské kolo Olympiády v ANJ a NEJ a zapojiť žiakov do obvodného kola Olympiády v ANJ.

4. Podporiť záujem žiakov o jazykové vzdelávanie, jazykovú diverzitu a toleranciu (kultúrnu, etnickú, sociálnu a pod.) prostredníctvom realizácie projektov. 


PREDMETOVÁ KOMISIA  PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY I

VEDÚCA PK: Mgr. Katarína Benková

ČLENOVIA PK:  Mgr. Milan Henkrich, PaedDr. Monika Hudáková, Ing. Eva Ivanová, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. Zuzana Pakandlová, Ing. Valéria Schererová, Mgr. Petra Sukubová, Ing. Mgr. Marta Tóthová, Mgr. Pavel Vámos

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka. Zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2021/2022, Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Vyučovaciu činnosť riadiť podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý je zameraný na informatickú výchovu a informatiku.
 2. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk s cieľom:

• rozvíjať logické a kritické myslenie žiakov,

• čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy,

• čítať s porozumením nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,

• využívať osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh z reálneho života,

• schopnosť prepájať tematické celky, naplánovať stratégiu riešenia úlohy

 1. Implementovať do ŠkVP pre jednotlivé predmety témy aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na www.siov.sk a www.statpedu.sk.
 2. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.), ako aj ďalšie metódy a edukačné programy overené v rámci projektov experimentálneho overovania.
 3. Na hodinách matematiky, fyziky využívať IKT na sprístupňovanie a precvičenie učiva, výukové programy, CD nosiče, prezentácie, GeoGebru, výukové portály www.bezkriedy.skwww.zborovna.sk,  www.planetavedomosti.iedu.sk.
 4. Venovať pozornosť projektovému vyučovaniu.
 5. Znižovať percento slabo prospievajúcich žiakov a približovať výsledky previerok požadovanému štandardu  individuálnym prístupom, spoluprácou s rodičmi, psychológom a výchovným poradcom.
 6. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,www.zodpovedne.skwww.stopline.skwww.ovce.skwww.pomoc.sk.
 7. Podľa záujmu žiakov ôsmeho a deviateho ročníka realizovať testovanie KOMPARO. Pre prípravu deviatakov na Testovanie9 2022 je zriadený krúžok „Matematika v kocke“ v spolupráci so súkromným CVČ Buratino.
 8. Systematicky pracovať so žiakmi so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo znevýhodneného prostredia.

Venovať pozornosť talentovaným žiakom, zapájať ich predmetových súťaží a olympiád, do korešpodenčných seminárov a medzinárodných súťaží:

-        Matematická olympiáda,

-        Pytagoriáda,

-        Fyzikálna olympiáda,

-        Klokan,

-        Maks,

-        iBobor


PREDMETOVÁ KOMISIA  PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY II

VEDÚCA PK: Mgr. Renáta Baníková PhD.

ČLENOVIA PK: Mgr. Petra Faith Tobiášová, Ing. Valéria Schererová, Mgr. Katarína Benková

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021/ 2022

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2021/2022, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. V náväznosti na pandemickú situáciu, budeme reagovať na zmeny spôsobu výzky z prezenčného vzdelávania, na distančné vzdelávanie.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:V 

Biológia:

 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
 3. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
 4. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
 5. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.

Chémia:

 1. Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
 2. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
 3. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
 4. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.
 5. Chémia: Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
 6. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
 7. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
 8. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.

Geografia:

 1. Vedieť sa orientovať na mape
 2. Vedieť samostatne pracovať s učebnicou a mapou
 3. Naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu 
 4. Poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti
 5. Olympiády, súťaže, akcie
 6. Zapojiť žiakov do geografickej olympiády

PREDMETOVÁ KOMISIA  DEJ, OBN, VYV, HUV

VEDÚCI PK: Mgr. Slávka Rešová

ČLENOVIA PK: PaedDr. Ján Gáll, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Mária Šafaříková, Mgr. Martina Janovová, Mgr. Ingrid Demková, Ing. Valéria Schererová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022:

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2021/2022. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Výchovné predmety ŠVP i predmety ŠkVP, ktoré nie sú súčasťou predmetov ŠVP sú klasifikované známkou /HUV, VYV/.
 2. Organizovať výchovné koncerty a kultúrne podujatia, prezentácia hudobne  a výtvarne nadaných žiakov.                       
 3. Implementovať do obsahu jednotlivých predmetov mediálnu výchovu ako prierezovú tému.    
 4. Zapojiť sa do súťaže Slávik Slovenska
 5. Zapojiť sa do výtvarných súťaží.
 6. Vianočná burza
 7. Karneval                                  
 8. Dbať, aby výchovné princípy výchovných predmetov boli viac previazané s osnovami ostatných predmetov a odrážali konkrétne situácie spoločenského života – životné príbehy.
 9. Viesť žiakov k ochrane zelene v škole i v mieste svojho bydliska.
 10. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém s výchovnou poradkyňou a následne s vedením školy, ktoré podľa zváženia kontaktuje CPPPaP, ÚPSVaR, PZ.
 11. Riešiť prvé príznaky záškoláctva, problémového správania, šikanovania, prejavov extrémizmu – viesť presnú evidenciu, zápis.

METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. - 2. ročníka

VEDÚCA MZ: PaedDr. Gabriela Knapová

ČLENOVIA MZ: PaedDr. Jana Prokopová,  Mgr. Viera Ondrejkovičová, PaedDr. Monika Hudáková, Mgr. Ing. Marta Tóthová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022:

Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2021/2022, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

     Plán práce MZ vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia na šk. r. 2021/2022 a z hlavných úloh plánu práce školy, analýzy činnosti MZ v šk. roku 2020/2021                            

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

 • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity .
 • zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických procesov

Ľudské práva, práva detí

 • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
 • Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení

Zdravý životný štýl

 • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
 • Zapájať sa do kampaní
 • „Biela pastelka, „Deň narcisov“
 • Zamerať sa na protidrogovú prevenciu
 • Viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku.
 • Využívanie kompenzačných pomôcok na vyučovaní, uplatňovanie sebahodnotenia žiakov a striedanie činností zohľadňujúcich potreby  žiakov

Hlavné úlohy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:

Jazyk a komunikácia

 • preferovať rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných predmetoch
 • viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných prejavov
 • dbať na dôsledné osvojenie pravopisu
 • zapojenie žiakov do literárnych súťaží
 • zlepšenie grafického prejavu

Matematika a práca s informáciami

 • rozvíjať u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodennom živote
 • dôraz klásť na vedomosti, porozumenie a zručnosti žiakov nutné na efektívnu aplikáciu v každodennom živote
 • zaradiť prvky CLIL do plánov v Matematike 1.-2.ročníku

Človek a príroda

 • naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach
 • poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti
 • rozvíjať emotívne poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny, ale aj širšieho okolia svojho regiónu
 • výučbu prvouky v jesenných a jarných mesiacoch realizovať v školskej záhrade – spojiť teóriu s praxou
 • viesť žiakov k pochopeniu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane
 • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia
 • naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti
 • naučiť žiakov využívať odpadové látky pri výrobe nových výrobkov
 • zapojiť žiakov do zberu druhotných surovín a vysvetľovať im význam zberu

Človek a spoločnosť

 • v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k vlastenectvu
 • naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti
 • vysvetľovať žiakom dôsledky migrácie
 • zapojiť žiakov do rôznych aktivít týkajúcich sa : migrácie, prisťahovalectvu

Umenie a kultúra

 • viesť žiakov k vytvoreniu svojho vlastného názoru, naučiť ho kriticky myslieť k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
 • formovať u žiakov kultivovanú sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť
 • prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
 • zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník
 • zapájať deti do výtvarných súťaží
 • poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory.
 • zapájať žiakov do hudobných súťaží

Zdravie a pohyb

 • naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam
 • poznať významné osobnosti športu v regióne, upevňovať zdravý spôsob života pomocou športovej činnosti
 • zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v súťažení

METODICKÉ ZDRUŽENIE 3. -  4. ročníka 

VEDÚCA MZ: Mgr. Stela Lexmanová

ČLENOVIA MZ: PaedDr. Ľudmila Sukubová, Mgr. Viola Burianková, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Ľudmila Straková, Mgr. Zuzana Pakandlová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022

Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov a sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2021/2022, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť
 • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických   procesov

Ľudské práva, práva detí

 • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
 • Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení

Zdravý životný štýl

 • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zapájať sa do kampaní „Biela pastelka, „Deň narcisov“
 • zamerať sa na protidrogovú prevenciu
 • viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku

Hlavné úlohy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:

 Jazyk a komunikácia

 • preferovať rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných predmetoch
 • viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných prejavov
 • dbať na dôsledné osvojenie pravopisu 
 • zapojenie žiakov do literárnych súťaží

Matematika a práca s informáciam

 • rozvíjať u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodennom živote
 • dôraz klásť na vedomosti, porozumenie a zručnosti žiakov nutné na efektívnu aplikáciu v každodennom živote

Človek a príroda

 • viesť žiakov k pochopeniu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane
 • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie
 • zapojiť žiakov do zberu druhotných surovín a vysvetľovať im význam zberu

Človek a spoločnosť

 • v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k vlastenectvu
 • snažiť sa vysvetľovať žiakom dôsledkyprincípy migrácie, prisťahovalectva

Umenie a kultúra

 • viesť žiakov k vytvoreniu svojho vlastného názoru, naučiť ho kriticky myslieť k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
 • formovať u žiakov kultivovanú sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť
 • prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
 • zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník
 • zapájať deti do výtvarných súťaží
 • poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory.
 • zapájať žiakov do hudobných súťaží

Zdravie a pohyb

 • naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam
 • poznať významné osobnosti športu v regióne, upevňovať zdravý spôsob života pomocou športovej činnosti
 • zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v súťažení

Súťaže a aktivity:

Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, Matematický klokan, I-Bobor, Maksík, Slávik Slovenska, výtvarné súťaže, športové súťaže, plavecký výcvik, Deň Zeme, MDD, besiedky, karneval


PREDMETOVÁ KOMISIA  TSV, TECH, ETV, NAV

VEDÚCI PK: Mgr. Zuzana Guzová

ČLENOVIA PK: Mgr. Mária Svoreňová, Mgr. Silvia Štefančíková, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Kristián Weiss, Mgr. Milan Henkrich 

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022:

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2021/2022, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

Rozdelenie učiteľov do tried:

Mgr. Zuzana Guzová - triedna učiteľka 6.C (TSV - THD - ETV)

Mgr. Silvia Štefančíková - triedna učiteľka 6.A (ETV)

Mgr. Kristián Weiss - triedny učiteľ 5.C (TSS - ŠPP)

Mgr. Milan Henkrich - triedny učiteľ 9.A (THD - FYZ)

Mgr. Pavel Vámos - triedny učiteľ 3.C (TSV - MAT - FNG - ONB)

Mgr. Mária Svoreňová (NAB)

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Aktualizovať tematické výchovno - vzdelávacie programy pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami vypracovanými v súlade s ISCED2 pre 5. až 9. ročník V plánoch zohľadňovať a na vyučovaní realizovať prierezové témy.
 2. Oboznámiť sa s problémami žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zlepšiť spoluprácu s rodinou. Spolupracovať s  výchovným poradcom, psychológom a špeciálnym psychológom.
 3. Sústrediť pozornosť na formovanie hodnotovej orientácie, zlepšovať medziľudské vzťahy. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania sa.
 4. Realizovať besedy zamerane na ochranu života, dobrovoľníctva a misie – misionár z Pakistanu – don Miko
 5. Venovať sa talentovaným žiakom, zapájať ich do súťaži a olympiád v daných predmetoch.
 6. Zvyšovať samostatnosť žiakov pri tvorbe námetov – výrobkov a viesť žiakov ku kladnému vzťahu k práci.
 7. Realizovať zber papiera, informovať žiakov o potrebe recyklácie odpadov.
 8. Zvyšovať efektívnosť povinnej a záujmovej telesnej a športovej výchovy. Zapojiť žiakov do Európskeho týždňa športu.
 9. Sledovať a evidovať výkonnosť žiakov. Na hodinách TSV.
 10. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, realizovať besedy o zdravej strave. Na hodinách TSV realizovať relaxačne hodiny.  
 11. Realizovať zdravotnú prípravu na II. stupni.
 12. Podlá potreby rozširovať záujmove krúžky.
 13. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov.

METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKD

VEDÚCA MZ: Gyöngyi Vozárová

ČLENOVIA MZ: Bc. Renáta Zambová, Jana Ivaničová, Lucia Kupčová, Jana Fritschová, Guzaninová Karin, Beneová Emília

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022:

Činnosť ŠKD sa zameriava  na zmysluplné využitie voľno časových aktivít detí. Prebiehala podľa schváleného výchovného programu. Dodržiavali sa  obsahové a výkonové štandardy VVČ. V rámci plánov VVČ sme si vytyčovali primerané ciele, zodpovedajúce obsahu konkrétnej výchovno-vzdelávacej aktivity. Do plánov výchovnovzdelávacej činnosti sme zaraďovali všetky výchovné oblasti, ktoré sa pravidelne striedali a prelínali.

Deťom sme vštepovali základy disciplíny, formovali sme v deťoch národné povedomie. Výchovne sme využívali rôzne časopisy, encyklopédie a IKT. Učili sme deti kultivovane sa vyjadrovať, vystupovať na verejnosti a reprezentovať našu školu.  U detí sme rozvíjali  tvorivosť a formovali sme základné zručnosti, návyky a schopnosti. Prácami detí sme vyzdobili oddelenia i vestibuly školy. Deti sme viedli  k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom, šetrením a využívaním odpadového materiálu na úžitkové predmety. Pozitívne  sme vplývali na rozvoj duševného a fyzického zdravia, rozvíjali sme všestrannú pohybovú aktivitu. Deti boli vo veľkej miere zapájané do rôznych športových akcií. Zvýšená pozornosť sa venovala úrovni a technike čítania, čítania s porozumením a k cieľavedomej práce s encyklopédiou. Hravá forma VO bola spestrená množstvom didaktických hier . Deti boli vedené k samostatnosti pri písaní domácich úloh. Problémových žiakov pribúda každým rokom viac a z tohto dôvodu sa riešili výchovné problémy v spolupráci s triednymi učiteľkami a rodičmi.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Bábkové divadlo
 2. Planetárium
 3. Zdravý životný štul, jedlo ako liek
 4. Mikuláš v škole
 5. Vianočné posedenie
 6. Zimné aktivity, korčuľovanie
 7. Človečer, celoklubová súťaž
 8. Tvoríme z rôznych materiálov
 9. Z roprávky do rozprávky
 10. Vianočná burza
 11. Rodinná Veľká noc
 12. Veľkonočná burta
 13. Výtvarné súťaže
 14. Školská Akadémia
 15. Šašovský deň
 16. MDD
 17. Družinárska olympiáda

Zborovňa