Základná škola Drábova 3, Košice
 

Predmetové komisie

PREDMETOVÁ KOMISIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

VEDÚCA PK: Mgr. Petra Faith Tobiášová

ČLENOVIA PK: Mgr. Mária Šafaříková, Mgr. Petra Faith Tobiášová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2019 / 2020:

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2019/2020, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

Rozdelenie učiteľov do tried - SJL

V.A: Mgr. Mária Šafaříková

V.B: Mgr. Petra Faith Tobiášová

VI.A: Mgr. Petra Faith Tobiášová

VI.B: Mgr. Mária Šafaříková

VII.A: Mgr. Mária Šafaříková

VIII.A: Mgr. Petra Faith Tobiášová

VIII.B: Mgr. Mária Šafaříková

IX.A: Mgr. Petra Faith Tobiášová

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

Vítame prvákov

Čitateľská gramotnosť v knižnici J. Bocatia

Divadelné predstavenie ,, Chrobák v hlave,, v ŠD v Košiciach

Testovanie T5

Komparo

Olympiáda zo slovenského jazyka a z literatúry

Šaliansky Maťko

Vianočný koncert v Dome umenia v Košiciach

Hviezdoslavov Kubín

Testovanie T9

Mediálne vzdelávanie

Literárne Košice J. Štiavnického

Literárny kvíz


PREDMETOVÁ KOMISIA  CUDZÍCH JAZYKOV

VEDÚCA PK: Mgr. Jana Nováková

ČLENOVIA PK: Ing. Katarína Vilimová, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. V. Kralik, Mgr. V. Burianková, PaedDr. G. Knapová, PaedDr. J. Prokopová, Mgr. Ľ. Vargová, Mgr. A. Drozdová Mukenhauptová, Mgr. S. Štefančíková

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2019 / 2020

Napĺňať ciele štátneho a školského vzdelávacieho programu v oblasti CJ vychádzajúceho zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a Európskeho jazykového portfólia. Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov.

V súvislosti s odporúčaním MŠVVaŠ SR pre šk. rok 2019/2020 realizovať aktivity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, ich čitateľských kompetencií, ktoré sú predpokladom pre porozumenie významu textu, pre výber kľúčových informácií, ich posudzovanie a vyvodzovanie logických záverov a dbať na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov. Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné súťaže).

Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumeniai celoživotného vzdelávania. Využívať didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie).

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

1. Rozvíjať schopnosti žiakov komunikovať v CJ, zdokonaľovať prácu žiakov s informáciami a ich schopnosť argumentovať, na hodinách CJ využívať prezentačné formy výstupov, na neformálne vzdelávanie využívať formu verejných výstupov v ANJ, NEJ, RUJ. ( Deň jazykov pre ročníky 5.-9., Ruské slovo, Ruský film v škole).

2. Zorganizovať školské kolo Olympiády v ANJ a NEJ a zapojiť žiakov do obvodného kola Olympiády v ANJ.

3. Zorganizovať účasť na divadelnom predstavení v anglickom jazyku pre žiakov 3. – 9. roč. podľa ponuky.

4. U žiakov, u ktorých bolo zrealizované vyšetrenie v CPPPaP, postupovať podľa pokynov a odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga.

5. Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov.

6. Na hodinách matematiky v 2. - 4. ročníku využívať didaktický prístup CLIL.


PREDMETOVÁ KOMISIA  PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY I

VEDÚCA PK: Mgr. Mária Tarabová

ČLENOVIA PKIng. Valéria Schererová, Mgr. Milan Henkrich, Ing. Eva Ivanová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2019 / 2020

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2019/2020, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Vyučovaciu činnosť riadiť podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý je zameraný na informatickú výchovu a informatiku.
 2. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk s cieľom:

• rozvíjať logické a kritické myslenie žiakov,

• čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy,

• čítať s porozumením nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,

• využívať osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh z reálneho života,

• schopnosť prepájať tematické celky, naplánovať stratégiu riešenia úlohy

 1. Implementovať do ŠkVP pre jednotlivé predmety témy aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na www.siov.sk a www.statpedu.sk.
 2. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.), ako aj ďalšie metódy a edukačné programy overené v rámci projektov experimentálneho overovania.
 3. Na hodinách matematiky, fyziky využívať IKT na sprístupňovanie a precvičenie učiva, výukové programy, CD nosiče, prezentácie, GeoGebru, výukové portály www.bezkriedy.skwww.zborovna.sk,  www.planetavedomosti.iedu.sk.
 4. Venovať pozornosť projektovému vyučovaniu.
 5. Znižovať percento slabo prospievajúcich žiakov a približovať výsledky previerok požadovanému štandardu  individuálnym prístupom, spoluprácou s rodičmi, psychológom a výchovným poradcom.
 6. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk,www.zodpovedne.skwww.stopline.skwww.ovce.skwww.pomoc.sk.
 7. Podľa záujmu žiakov ôsmeho a deviateho ročníka realizovať testovanie KOMPARO. Pre prípravu deviatakov na Testovanie9 2018 je zriadený krúžok „Matematika v kocke“ v spolupráci so súkromným CVČ Buratino.
 8. Systematicky pracovať so žiakmi so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo znevýhodneného prostredia.

Venovať pozornosť talentovaným žiakom, zapájať ich predmetových súťaží a olympiád, do korešpodenčných seminárov a medzinárodných súťaží:

-        Matematická olympiáda,

-        Pytagoriáda,

-        Fyzikálna olympiáda,

-        Klokan,

-        Maks,

-        iBobor


PREDMETOVÁ KOMISIA  PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY II

VEDÚCA PK: Mgr. Renáta Baníková PhD.

ČLENOVIA PK: Mgr. Petra Faith Tobiášová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2018 / 2019

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

Biológia:

 1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
 2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
 3. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
 4. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
 5. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.

Chémia:

 1. Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
 2. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
 3. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
 4. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.
 5. Chémia: Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
 6. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
 7. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
 8. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.

Geografia:

1.    Vedieť sa orientovať na mape

2.    Vedieť samostatne pracovať s učebnicou a mapou

3.    Naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu  

4.    Poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

5.    Olympiády, súťaže, akcie:

6.    Zapojiť žiakov do geografickej olympiády


PREDMETOVÁ KOMISIA  DEJ, OBN, VYV, VUM, HUV

VEDÚCI PK: PaedDr. Ján Gáll

ČLENOVIA PK: Mgr. Zuzana Kapitánová, Mgr. Mária Šafaříková, Mgr. Jana Nováková

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2018 / 2019

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Výchovné predmety ŠVP i predmety ŠkVP, ktoré nie sú súčasťou predmetov ŠVP sú klasifikované známkou /HUV, VYV, VUM/.            
 2. Organizovať výchovné koncerty a kultúrne podujatia, prezentácia hudobne  a výtvarne nadaných žiakov.                       
 3. Implementovať do obsahu jednotlivých predmetov mediálnu výchovu ako prierezovú tému.    
 4. Zapojiť sa do súťaže Slávik Slovenska
 5. Zapojiť sa do výtvarných súťaží – Kreslenie na asfalt + výber výtvarných súťaží
 6. Vianočná burza
 7. Karneval, žiacka školská rada, grafická úprava školského časopisu Lampáš.                                     
 8. Sústrediť pozornosť na formovanie hodnotovej orientácie, zlepšovať medziľudské vzťahy, všímať si konkrétne situácie zo spoločenského života.
 9. Dbať, aby výchovné princípy výchovných predmetov boli viac previazané s osnovami ostatných predmetov a odrážali konkrétne situácie spoločenského života – životné príbehy.
 10. Viesť žiakov k  ochrane zelene v škole i v mieste svojho bydliska.
 11. Organizovať brigádu v okolí školy.
 12. Realizovať konzultačno – poradenské služby (zástupkyňa riaditeľky, výchovná poradkyňa, koordinátorka protidrogovej prevencie, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd)
 13. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém s výchovnou poradkyňou a následne s vedením školy, ktoré podľa zváženia kontaktuje CPPPaP, ÚPSVaR, PZ.
 14. Riešiť prvé príznaky záškoláctva, problémového správania, šikanovania, prejavov extrémizmu – viesť presnú evidenciu, zápis.

METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. - 2. ročníka

VEDÚCA MZ: Mgr. Stela Lexmanová

ČLENOVIA MZ: PaedDr. Ľudmila Sukubová,  Mgr. Zuzana Kapitánová, Mgr. Veronika Hudáková, Mgr. Ľudmila Vargová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2018 / 2019:

Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

     Plán práce MZ vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia na šk. r. 2018/2019 a z hlavných úloh plánu práce školy, analýzy činnosti MZ v šk. roku 2017/2018                            

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

●  Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže

v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity .

● zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

●zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické

uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických   procesov

Ľudské práva, práva detí

Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.

Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení

Zdravý životný štýl

●realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

 Zapájať sa do kampaní

„Biela pastelka, „Deň narcisov“

Zamerať sa na protidrogovú prevenciu

Viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku.

Využívanie kompenzačných pomôcok na vyučovaní, uplatňovanie sebahodnotenia žiakov a striedanie činností zohľadňujúcich potreby  žiakov

Hlavné úlohy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:

            Jazyk a komunikácia

•         preferovať rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných predmetoch

•         viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných prejavov

•         dbať na dôsledné osvojenie pravopisu

•         zapojenie žiakov do literárnych súťaží

•         zlepšenie grafického prejavu

                        Matematika a práca s informáciami

•         rozvíjať u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodennom živote

•         dôraz klásť na vedomosti, porozumenie a zručnosti žiakov nutné na efektívnu aplikáciu v každodennom živote

•          zaradiť prvky CLIL do plánov v Matematike 1.-2.ročníku

                        Človek a príroda

•         naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach

•         poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti

•         rozvíjať emotívne poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny, ale aj širšieho okolia svojho regiónu

•         výučbu prvouky v jesenných a jarných mesiacoch realizovať v školskej záhrade – spojiť teóriu s praxou

•         viesť žiakov k pochopeniu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane

•         v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základnými metódami a spôsobmi skúmania skutočnosti v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia

•         naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti

•         naučiť žiakov využívať odpadové látky pri výrobe nových výrobkov

•         zapojiť žiakov do zberu druhotných surovín a vysvetľovať im význam zberu

                             Človek a spoločnosť

•         v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k vlastenectvu

•         naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti

•         vysvetľovať žiakom dôsledky migrácie

•         zapojiť žiakov do rôznych aktivít týkajúcich sa : migrácie, prisťahovalectvu,

                        Umenie a kultúra

•         viesť žiakov k vytvoreniu svojho vlastného názoru, naučiť ho kriticky myslieť k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám

•         formovať u žiakov kultivovanú sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť

•         prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu

•         zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník

•         zapájať deti do výtvarných súťaží

•         poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory.

•         zapájať žiakov do hudobných súťaží

Zdravie a pohyb

•         naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam

•         poznať významné osobnosti športu v regióne, upevňovať zdravý spôsob života pomocou športovej činnosti

•         zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v súťažení


METODICKÉ ZDRUŽENIE 3. - 4. ročníka

VEDÚCA MZ: PaedDr. Gabriela Knapová

ČLENOVIA MZ: PaedDr. Jana Prokopová, Mgr. Viola Burianková, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Viola Burianková

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2018 / 2019

Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Uplatňovať  a dôsledne plniť  UO, vzdelávacie  štandardy a iné schválené pedagogické dokumenty podľa „Metodických pokynov a POP MŠ SR na školský rok 2018/ 2019.
 2. Neprekračovať požiadavky učebných osnov a dôsledne dodržiavať metodické pokyny  MŠ  SR  na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov  ZŠ.  Pri  hodnotení  a klasifikácii  prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným  stavom,  ak z tejto  príčiny  dieťa  nemá  možnosť  splniť  alebo vykonať ich lepšie.
 3. Dodržiavať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia.
 4.  Posilňovať čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť, digitálnu gramotnosť aj formou mimoškolských aktivít.
 5. Rozvíjať formy a metódy boja proti drogovej závislosti žiakov.
 6. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi.
 7. Zvýšenú  pozornosť  venovať  dopravnej  výchove  a prakticky  to  aplikovať  vo výučbe na  detskom dopravnom ihrisku.
 8. Rozvíjať  výchovu  k protipožiarnej  ochrane,  poučiť  žiakov  o BOZP a o školskom poriadku školy.
 9. V prírodovedných predmetoch uplatňovať zásadu spájania teórie s praxou. Na vyučovaní využívať metódy  a postupy založené na skúsenosti a prepojené so životom - interaktívne zážitkové učenie (sa), projektové vyučovanie a pod.
 10. V matematike venovať zvýšenú pozornosť nácviku úrovne zručností žiakov  v numerickom  počítaní  a pri  rozvoji  logického  myslenia. Rozvíjať  pamäťové  počítanie  pri  násobení  a delení.  Overovať  úroveň matematických  operácií  testami. Výsledky analyzovať  a  prijať  opatrenia  na zlepšenie zisteného stavu.
 11. Správnou organizáciou práce predchádzať úrazovosti, pred každou hodinou TV skontrolovať telocvičné náradie.
 12. Upozorňovaním na zdravú výživu, zapájaním žiakov do rôzných športových aktivít bojovať proti obezite žiakov.
 13. Viesť žiakov k slušnému správaniu.
 14. Osobitnú pozornosť venovať talentovaným a nadaným žiakom.
 15. Úzko spolupracovať s rodičmi, školským psychológom, výchovnou poradkyňou, školskou knižnicou, ŠKD a taktiež s MZ 3. a 4. ročník.
 16. Zúčastniť sa RZ na  MŠ pred zápisom do 1. ročníka.27.   
 17. Viac využívať IKT, najmä na hodinách SJ a M. Implementovať prvky informačnej výchovy do VV procesu. VV proces viesť podľa ŠVP a ŠkVP, využívať zážitkové učenie ako efektívnu formu učenia sa.
 18. Zasadnutia MZ organizovať podľa potreby, najmenej 5 krát počas škol. roka.
 19. Súťaže: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, Matematický klokan, I Bobor, Maksík, Slávik Slovenska, Európa v škole, Výtvarné súťaže, Telovýchovné aktivity a súťaže,  Plavecký výcvik, Deň Zeme, MDD

PREDMETOVÁ KOMISIA  TSV, TECH, ETV, NAV

VEDÚCI PK: Mgr. Pavel Vámos

ČLENOVIA PK: Mgr. Mária Svoreňová, Mgr. Júlia Dzurusová,  Ing. Eva Vargočková

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2018 / 2019:

Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Aktualizovať tematické výchovno - vzdelávacie programy pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami vypracovanými v súlade s ISCED2 pre 5. až 9. ročník V plánoch zohľadňovať a na vyučovaní realizovať prierezové témy.
 2. Oboznámiť sa s problémami žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zlepšiť spoluprácu s rodinou. Spolupracovať s  výchovným poradcom, psychológom a špeciálnym psychológom.
 3. Venovať sa talentovaným žiakom, zapájať ich do predmetových olympiád a súťaží.
 4. Pomáhať žiakom pri správnej voľbe povolania.
 5. Zvyšovať samostatnosť žiakov pri tvorbe námetov - výrobkov.
 6. Viesť žiakov ku kladnému vzťahu k práci.
 7. Zvyšovať efektívnosť povinnej a záujmovej telesnej výchovy.
 8. Sledovať a evidovať výkonnosť žiakov.
 9. Viesť žiakov k pravidelnému športovaniu.
 10. Podľa záujmu rozširovať záujmové krúžky.

METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKD

VEDÚCA MZ: Gyöngyi Vozárová

ČLENOVIA MZ: Mgr. Eva Bertovičová, Renáta Zambová, Jana Ivaničová, Lucia Kupčová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2018 / 2019:

Činnosť ŠKD sa zameriava  na zmysluplné využitie voľno časových aktivít detí. Prebiehala podľa schváleného výchovného programu. Dodržiavali sa  obsahové a výkonové štandardy VVČ. V rámci plánov VVČ sme si vytyčovali primerané ciele, zodpovedajúce obsahu konkrétnej výchovno-vzdelávacej aktivity. Do plánov výchovnovzdelávacej činnosti sme zaraďovali všetky výchovné oblasti, ktoré sa pravidelne striedali a prelínali.

Deťom sme vštepovali základy disciplíny, formovali sme v deťoch národné povedomie. Výchovne sme využívali rôzne časopisy, encyklopédie a IKT. Učili sme deti kultivovane sa vyjadrovať, vystupovať na verejnosti a reprezentovať našu školu.  U detí sme rozvíjali  tvorivosť a formovali sme základné zručnosti, návyky a schopnosti. Prácami detí sme vyzdobili oddelenia i vestibuly školy. Deti sme viedli  k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom, šetrením a využívaním odpadového materiálu na úžitkové predmety. Pozitívne  sme vplývali na rozvoj duševného a fyzického zdravia, rozvíjali sme všestrannú pohybovú aktivitu. Deti boli vo veľkej miere zapájané do rôznych športových akcií. Zvýšená pozornosť sa venovala úrovni a technike čítania, čítania s porozumením a k cieľavedomej práce s encyklopédiou. Hravá forma VO bola spestrená množstvom didaktických hier . Deti boli vedené k samostatnosti pri písaní domácich úloh. Problémových žiakov pribúda každým rokom viac a z tohto dôvodu sa riešili výchovné problémy v spolupráci s triednymi učiteľkami a rodičmi.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

 1. Minimaratón
 2. Metodický deň
 3. Jesenné aranžmá
 4. Veľkonočná burza
 5. Zábavné popoludnia
 6. Deň matiek
 7. Výzdoba na chodbách
 8. Noc v ŠKD
 9. Čitateľský maratón
 10. MDD
 11. Imatrikulácia
 12. Družinárska olympiáda
 13. Šachový turnaj  
 14. Projekt AMV
 15. Vianoce na KVP
 16. Vianočná burza
 17. Posedenie pri jedličke
 18. Športové súťaže v telocvični

Zborovňa