Základná škola Drábova 3, Košice
 

Predmetové komisie

PREDMETOVÁ KOMISIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 • VEDÚCA PK: Mgr. Martina Janovová

  ČLENOVIA PK: Mgr. Miroslava Bodnárová, Mgr. Martina Janovová, Mgr. Slávka Rešová, Mgr. Mária Šafaříková

  HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023 :

  Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Sprievodcu školským rokom 2022/2023 MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023, Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

  Rozdelenie učiteľov do tried - SJL

  V.A: Mgr. Miroslava Bodnárová

  V.B: Mgr. Mária Šafaříková

  V.C: Mgr. Slávka Rešová

  VI.A: Mgr. Martina Janovová

  VI.B: Mgr. Miroslava Bodnárová

  VI.C: Mgr. Martina Janovová

  VII.A: Mgr. Martina Janovová

  VII.B: Mgr. Martina Janovová

  VII.C: Mgr. Slávka Rešová

  VIII.A: Mgr. Mária Šafaříková

  VIII.B: Mgr. Slávka Rešová

  IX.A: Mgr. Martina Janovová

  IX.B: Mgr. Miroslava Bodnárová

  HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

  • Čitateľská gramotnosť 
  • Divadelné predstavenie v ŠD v Košiciach
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Komparo
  • Literárne Košice J. Štiavnického
  • Literárny kvíz
  • Mediálne vzdelávanie
  • Olympiáda zo slovenského jazyka a z literatúry
  • Predstavenie v Bábkovom divadle v Košiciach
  • Šaliansky Maťko
  • Školský časopis Lampáš
  • Testovanie T5
  • Testovanie T9
  • Vianočný koncert v Dome umenia v Košiciach
  • Vlastná literárna tvorba

PREDMETOVÁ KOMISIA  CUDZÍCH JAZYKOV I.

Vedúca PK: Mgr. Gabriela Dolhá

Členovia: Mgr. Viola Burianková, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr: Ľudmila Straková, PaedDr. Jana Prokopová

Úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy:

Zavádzanie prvkov CLIL do výuky v MAT v 2. – 4. ročníku.

Divadelné predstavenie v ANJ pre žiakov 3. – 4. ročníkov. 

Úlohy vyplývajúce z práce PK:

 • Apple day
 • Weather – 4. ročník
 • Healthy food – 2. ročník
 • In the restaurant – 3. ročník
 • Clothes – 4. ročník
 • Jazykový kvet – literárna súťaž v CJ

Používané učebnice:

 • 1. ročník – First friends 1 2.edícia 
 • 2. ročník – First friends 2 2.edícia 
 • 3. ročník – Family and Friends 1 2.edícia 
 • 4. ročník – Family and Friends 2 2.edícia

Stránky k učebniciam:

Vhodné na napočúvanie a precvičenie príbehov, piesní 

1. ročník: https://elt.oup.com/student/firstfriends/level01/?cc=sk&selLanguage=sk

2. ročník: https://elt.oup.com/student/firstfriends/?cc=sk&selLanguage=sk

3. ročník: https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level01/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww-family-and-friends-students-site&cc=sk&selLanguage=sk

4. ročník: https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww-family-and-friends-students-site&cc=sk&selLanguage=sk


PREDMETOVÁ KOMISIA  CUDZÍCH JAZYKOV II.

  • VEDÚCA PK: Mgr. Jana Nováková

   ČLENOVIA PK: Ing. Katarína Vilimová, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. Viktoriya Kralik, Mgr. Renáta Šišková, Mgr. Silvia Štefančíková, Mgr. Ľudmila Straková, Mgr. Gabriela Dolhá

   HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023

   Pri vyučovaní cudzieho jazyka aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a využívať inovatívne metódy a formy výučby.

   Klásť dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií a efektívnu komunikáciu.

   Využívať digitálne technológie (vzdelávacie platformy), ktoré umožňujú používať inovatívne a motivujúce výučbové metódy na zvýšenie kvality vzdelávania.

   Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov.

   HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

   1. Rozvíjať schopnosti žiakov komunikovať v CJ, zdokonaľovať prácu žiakov s informáciami a ich schopnosť argumentovať, na hodinách CJ využívať prezentačné formy výstupov, na neformálne vzdelávanie využívať formu verejných výstupov v ANJ, NEJ, RUJ.

   2. Zapojiť sa do jazykových súťaží a aktivít:

   • Deň jazykov pre ročníky 5.-8.ročník
   • Ruské slovo
   • Ruský film v škole
   • Project Explore Competition
   • Divadelné predstavenia v ANJ pre žiakov 4. – 9.ročníka

   3. Zorganizovať školské kolo Olympiády v ANJ a NEJ a zapojiť žiakov do obvodného kola Olympiády v ANJ.

   4. Podporiť záujem žiakov o jazykové vzdelávanie, jazykovú diverzitu a toleranciu (kultúrnu, etnickú, sociálnu a pod.) prostredníctvom realizácie projektov.


PREDMETOVÁ KOMISIA  PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY I

 • VEDÚCA PK: Mgr. Katarína Benková

  ČLENOVIA PK:  Mgr. František Bednár, Mgr. Petra Faith Tóbiášová, Mgr. Milan Henkrich, Ing. Eva Ivanová, Ing. Valéria Schererová, Mgr. Petra Sukubová, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Kristián Weiss

  HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023 : 

  1. PLÁN ČINNOSTI JE VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE:

  1. Plánu práce školy
  2. Sprievodcu školským rokom MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023
  3. Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ
  4. Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Drábova 3, Košice
  5. Analýzy činnosti PK za predchádzajúci školský rok (+ SWOT analýzy)

  2. CIELE ČINNOSTI PK: 

  1. Zapojiť nadaných a talentovaných žiakov do  predmetových olympiád a súťaží
  2. Zapojiť žiakov do projektu KOMPARO
  3. Pripraviť žiakov na  Testovanie 5 a Testovanie 9 formou krúžkovej činnosti
  4. Využívať vlastnú tvorivú činnosť - zhotovovať jednoduché učebné pomôcky a didaktický materiál primeraný schopnostiam žiakov
  5. Vytvoriť databázu písomných  učebných materiálov a písomných prác
  6. Používať jednotnú stupnicu hodnotenia písomných prác 
  7. V rámci osobného rastu členov PK absolvovať vzdelávania PZ v súlade s Plánom profesijného rozvoja

  3. HLAVNÉ ÚLOHY PK :
  1. Vyučovaciu činnosť riadiť podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu.
  2. Implementovať do ŠkVP pre jednotlivé predmety témy aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na www.siov.sk a www.statpedu.sk .
  3. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.).
  4. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezbecnenainternete.skwww.zodpovedne.skwww.stopline.skwww.ovce.skwww. pomoc.sk 
  5. Podľa záujmu žiakov šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka realizovať testovanie KOMPARO. Pre prípravu deviatakov na Testovanie9 2023 je zriadený krúžok „Matematika v kocke“ v spolupráci so súkromným CVČ Buratino.
  6. Systematicky pracovať so žiakmi so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo znevýhodneného prostredia.
  7. Venovať pozornosť talentovaným žiakom, zapájať ich predmetových súťaží a olympiád, do korešpodenčných seminárov a medzinárodných súťaží:
  • Matematická olympiáda,
  • Pytagoriáda,
  • Fyzikálna olympiáda,
  • Klokan,
  •  Maks,
  • iBobor

PREDMETOVÁ KOMISIA  PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY II

 • VEDÚCA PK: Mgr. Renáta Baníková PhD.

  ČLENOVIA PK: Mgr. Petra Faith Tobiášová, Mgr. František Bednár, Mgr. Sofia Boritášová, Mgr. Miroslava Bodnárová, Mgr. Renáta Šišková, Mgr. Kristián Weiss, Mgr. Slávka Rešová 

  HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022/ 2023

  Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2022/2023, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. V náväznosti na pandemickú situáciu, budeme reagovať na zmeny spôsobu výzky z prezenčného vzdelávania, na distančné vzdelávanie.

  HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

  Biológia:

  1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
  2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
  3. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
  4. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
  5. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.

  Chémia:

  1. Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
  2. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
  3. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
  4. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.
  5. Chémia: Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
  6. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
  7. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
  8. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.

  Geografia:

  1. Vedieť sa orientovať na mape
  2. Vedieť samostatne pracovať s učebnicou a mapou
  3. Naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu 
  4. Poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti
  5. Olympiády, súťaže, akcie
  6. Zapojiť žiakov do geografickej olympiády

PREDMETOVÁ KOMISIA  DEJ, OBN, VYV, HUV

 • Vedúci PK: Mgr. Slávka Rešová

  Členovia PK: Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, PaedDr. Ján Gáll, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Mária Šafařiková, Mgr. Milan Henkrich, Mgr. Renáta Šišková, Mgr. František Bednár

  Hlavné úlohy pre školský rok 2022/2023

  Plán práce PK nadväzuje na plán práce PK z minulého školského roka, zohľadňuje úlohy výchovno – vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko – organizačných pokynov pre šk.r 2022/2023. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania v SR a plne rešpektovať dohovor o právach dieťaťa.

  Hlavné úlohy PK, zaradené do plánu práce školy:

  1. Výchovné predmety ŠVP i predmety ŠkVP, ktoré nie sú súčasťou predmetov ŠVP súklasifikované známkou /HUV, VYV, VUM/.

  2. Organizovať výchovné koncerty a kultúrne podujatia, prezentácie hudobne a výtvarne nadaných žiakov.

  3. Implementovať do obsahu jednotlivých predmetov mediálnu výchovu ako prierezovú tému.

  4. Zúčastniť sa súťaže Slávik Slovenska.

  5. Zapojiť sa do výtvarných súťaži.

  6. Vianočná burza

  7. Karneval

  8. Dbať, aby výchovne princípy výchovných predmetov boli viac previazané s osnovami ostatných predmetov a odrážali konkrétne situácie spoločenského života – životné príbehy.

  9. Viesť žiakov k ochrane zelene v škole aj vo svojom bydlisku.

  10. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, čo ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém s výchovnou poradkyňou a následne s vedením školy, ktoré podľa zváženia kontaktuje CPPPaP,UPSVaR, PZ.

  11. Riešiť prvé príznaky záškoláctva a problémového správania, šikanovania, prejavov extrémizmu – viesť presnú evidenciu, zápis


METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. - 2. ročníka

Vedúca MZ: PaedDr. Monika Hudáková

Členovia MZ: Mgr. Sofia Boritašová,  Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. Petra Piok,  Mgr. Ľudmila Straková

Ostatní členovia MZ: Ľubica Fottová, Lucia Kupčová, PaedDr. Jana Prokopová, PaedDr. Ľudmila Sukubová,

Mgr. Mária Svoreňová, Mgr. Silvia Štefančíková, Bc. Renáta Zambová, Ema Beneová, Mgr. Gabriela Dolha,

Mgr. Viola Burianková

Ciele činnosti MZ: 

Hlavný cieľ metodického združenia

     Poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

Špecifické ciele:

 • využívať súčasné trendy vo vyučovaní,
 • umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom využívania najmodernejších foriem a metód práce vo vyučovacom procese podľa potrieb školy a zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti, matematickej a prírodovednej gramotnosti a finančnej gramotnosti,
 • podporovať žiakov z málo podnetného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • používať jednotnú stupnicu hodnotenia písomných prác,
 • v rámci osobného rastu členov MZ absolvovať vzdelávania v súlade s Plánom profesijného rozvoja.

Hlavné úlohy MZ, vyplývajúce z plánu práce školy:

Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2022/2023, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy.

Čitateľská gramotnosť

 • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity,
 • zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických procesov

Ľudské práva, práva detí

 • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania.
 • Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam.

Zdravý životný štýl

 • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
 • zapájať sa do kampaní
 • zamerať sa na protidrogovú prevenciu
 • viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku.
 • využívanie kompenzačných pomôcok na vyučovaní, uplatňovanie sebahodnotenia žiakov a striedanie činností zohľadňujúcich potreby  žiakov

Aktivity, súťaže, besedy, exkurzie,

 • Imatrikulácia prvákov 
 • Fotenie prvákov
 • Korčuliarsky kurz
 • Lyžiarsky výcvikový kurz pre 1. -2. ročník                                            
 • Spolupráca s MŠ
 • Šalianský Maťko
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Karneval
 • Zážitková prvá pomoc . 1.-4. roč.    
 • Noc v škole
 • Komentovaná hodina – splývavé čítanie
 • Rozvoj jazykových kompetencií - návšteva podujatia v knižnici  
 • Rozvoj jazykových kompetencií - Kniha moja kámoška
 • Deň matiek,  Deň otvorených dverí,  Deň Zeme, Deň mlieka, Deň dobrosrdečnosti, Deň vody, Deň naopak
 • Farebný týždeň
 • Na jeden deň  učiteľom
 • Návšteva kina
 • Čítanie škôlkarom
 • Exkurzia KOSIT
 • Aktivity s rodičmi a deťmi
 • Školské výlety

METODICKÉ ZDRUŽENIE 3. -  4. ročníka 

VEDÚCA MZ: PaedDr. Jana Prokopová

ČLENOVIA MZ: PaedDr. Ľudmila Sukubová, Mgr. Gabriela Dolhá, Bc. Lucia Antalová, Mgr. Viola Burianková, Mgr. Pavel Vámos

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022/ 2023

Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy a sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2022/2023 a nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

Čitateľská gramotnosť

 • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických   procesov

Ľudské práva, práva detí

 • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
 • Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení

Zdravý životný štýl

 • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zapájať sa do kampaní „Biela pastelka, „Deň narcisov“
 • zamerať sa na protidrogovú prevenciu
 • viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku

Hlavné úlohy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:

 Jazyk a komunikácia

 • preferovať rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných predmetoch
 • viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných prejavov
 • dbať na dôsledné osvojenie pravopisu 
 • zapojenie žiakov do literárnych súťaží

Matematika a práca s informáciam

 • rozvíjať u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodennom živote
 • dôraz klásť na vedomosti, porozumenie a zručnosti žiakov nutné na efektívnu aplikáciu v každodennom živote

Človek a príroda

 • viesť žiakov k pochopeniu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane
 • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie
 • zapojiť žiakov do zberu druhotných surovín a vysvetľovať im význam zberu

Človek a spoločnosť

 • v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k vlastenectvu
 • snažiť sa vysvetľovať žiakom dôsledky princípy migrácie, prisťahovalectva

Umenie a kultúra

 • viesť žiakov k vytvoreniu svojho vlastného názoru, naučiť ho kriticky myslieť k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
 • formovať u žiakov kultivovanú sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť
 • prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
 • zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník
 • zapájať deti do výtvarných súťaží
 • poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory.
 • zapájať žiakov do hudobných súťaží

Zdravie a pohyb

 • naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam
 • poznať významné osobnosti športu v regióne, upevňovať zdravý spôsob života pomocou športovej činnosti
 • zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v súťažení

Súťaže a aktivity:

Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Kniha moja kamoška, návštevy knižnice, čítanie škôlkarom, Pytagoriáda, Matematický klokan, I-Bobor, Maksík, Slávik Slovenska, výtvarné súťaže, športové súťaže, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou, Deň Zeme, MDD, besiedky, karneval, návšteva dopravného ihriska, návšteva Planetária, Kosit, Deň naopak, Na jeden deň učiteľom, Noc v škole, tvorivé dielne s rodičmi, akcie v rámci Dní mesta Košíc


PREDMETOVÁ KOMISIA  TSV, TECH, ETV, NAV

VEDÚCA PK: Mgr. Zuzana Guzová

ČLENOVIA PK: Mgr. Silvia Štefančiková, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Maria Svoreňová, Mgr. Milan Henkrich, Mgr. Kristian Weiss,   Mgr. Petra Sukubová

HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023

Úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy:

 • Účelové cvičenie
 • Lyžiarsky výcvik
 • Európsky týždeň športu
 • Drogová prevencia, šikana, kyberšikana

Úlohy vyplývajúce z práce PK: 

 • Zber papiera
 • Príprava žiakov na OK športových súťaží
 • Realizácia pohybových celoškolských aktivít
 • Baby basket – materské školy, Salamový beh, Rodinný deň s Drabkou, Minibasketshow
 • Zorganizovanie besedy – drogovej prevencie, šikany a kyberšikany
 • Zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít – Misijný mesiac
 • Zorganizovať školskú technickú olympiádu
 • Biela pastelka
 • Deň čistého KVP – v spolupráci s mestskou časťou

Používané učebnice:

 • Hravá technika 5
 • Hravá technika 6
 • TECHNICKÁ VÝCHOVA pre 5. až 9. ročník základných škôl
 • Teória a didaktika športových hier I.
 • Hravá etika 5.,6.,7.,8.,9., vyd. Taktik
 • Doplnkový učebný text pre 5.,6.,7.,8.,9. ročník ZŠ
 • Telocvikari.sk - Prvý slovenský web pre telocvikárov

METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKD

 • Vedúca MZ: Gyöngyi Vozárová

  Členovia:  Ivaničová Jana, Bc. Fritschová Jana, Beneová Emília, Kupčová Lucia, Ing. Fottová Ľudmila, Bc. Zambová Renáta, Bc. Guzaninová Karin

  Hlavné úlohy v školskom roku 2022/2023

  • pri vytyčovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a stratégií VVČ dodržiavať výchovné štandardy a výchovné osnovy z výchovného programu
  •  do tematických oblastí výchovy zapracovať prierezové témy  – enviromentálnu, regionálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k zdravému životnému štýlu, výchovu k umeniu a tradíciám, rozvoj jazykových kompetencií, zavádzanie IKT do výchovného procesu, mediálnu výchovu, zdravotnú výchovu, dopravnú výchovu, prosociálnu výchovu, finančná gramotnosť, ochranu detí pred sociálno – patologickými vplyvmi, rozvíjanie spolupráce rodič – škola, finančnú gramotnosť
  • aplikovať v nich úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu – ITV, kritického myslenia, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, antisemitizmu, rasizmu, intolerancie
  • inovovať klasické spôsoby, využiť súčasné trendy, podporovať tvorivé myslenie žiakov, využiť moderné prvky, podporovať žiakov z málo podnetného prostredia

  Celoklubové aktivity vyplývajúce z plánu MZ ŠKD

  Imatrikulácia
  Zvieratká na cestách
  Halloween
  Muzikoterápia
  Mikuláš v škole
  Vianočný ples
  Poznaj sám seba
  Bábkové divadlo
  Fašiangy
  Marec mesiac kníh
  Škola tanca
  Školská akadémia
  Noc v škole
  Včielka, tekuté zlato
  Družinárska olympiáda
  MDD V ŠKD

Zborovňa