Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

POPLATOK

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice sumou 11.-uvedenej v dodatku s účinnosťou od 13.7.2012.

Tento poplatok je potrebné uhradiť s mesačným predstihom  do 10. dňa v mesiaci,na účet školy. Tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne. Nie je možná platba v hotovosti.Číslo účtu a variabilný symbol dieťaťa v ďalších školských rokoch ostáva nezmenený. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

Výška príspevku sa podľa VZN č. 103 §18 znižuje o 20% pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

Príspevok môže byť odpustený podľa VZN č. 103 §11, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

DO POZNÁMKY PROSÍME UVIESŤ: ŠKD-MENO ŽIAKA-TRIEDA

Číslo účtu - platba šekom:

SK46 5600 0000 0093 0907 5001

Konštantný symbol:

0308


Vážení rodičia,

záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

Sme tu pre Vás !!!

V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.


Kontakt

Ing. Katarína Vilimová, vedúca
+421 911 437 603
skd.zsdrabova@gmail.com

Zoznam noviniek